Untitled Document
menu
Aleo Flash Slideshow Gallery Maker
menu_right
template2
» ตารางปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
» ปฏิทินกิจกรรมของภาควิชา
» ปัญหาพิเศษ 2556
» ปัญหาพิเศษ 2555
» วิดิโอสาธิตการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
» ระบบสารบรรณ(E-Document)
» ระบบทะเบียน (E-Registrar)
» ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ฯ
» E-Mail (NU Mail)
» Webboard
» คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
» ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
» ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00005
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสวก. กลุ่มเศรษฐกิจภาคเกษตรเข้มแข็ง" 17 ตุลาคม 2562  
  ขอเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 30 พฤษภาคม 2562  
  แบบฟอร์มขอบันทึกลายนิ้วมือเพื่อขอใช้เข้า-ออกประตูอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (AG5)คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 กุมภาพันธ์ 2563  
  แบบฟอร์มขอ Username และ Password สำหรับระบบจัดการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 กุมภาพันธ์ 2563  
  Food Innovation ASIA Conference [FIAC] 2018 16 มกราคม 2561  

    
  โครงการบัณฑิตพบน้อง 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ...  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2 ...  
  นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานรายวิชา 108401 การจัดการด้ ...  
  นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงานรายวิชา 108343 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ...  
  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษา : ภาษาพม่า ...  
  กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภาคโปรสเตอร์ ...  


Copyright 2012 All right and reserves Department of Agro-Industry
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 055-962-749, Fax. 055-962-703