หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
     
   
     
   
   
                     และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (หลักสูตรนานาชาติ)
   
   
                 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
     
   
     
   
   
   

   

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99  ม.9  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 โทรศัพท์
0-5526-1985