menu
center
 
     
  กิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

 
 
     
 
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่
5 กรกฎาคม 2562
 
 
     
 
  การแข่งขันทักษะการแปรรูปอาหาร งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
 
 
     
  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร
ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

        
  การประกวดทำอาหารพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง "แกงแค"
ระดับประถมหรือมัธยมศึกษา
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

  การประกวดแข่งขัน "ร้อยกรองเครื่องแขวนไทยดอกไม้สด แบบวิมานแท่น"
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

 


menuright
menurightun