top_menu
 


  ม.นเรศวร จัดอบรมทายาทไร่อ้อย หวังให้ต่อยอดธุรกิจครอบครัว ... 20 มิถุนายน 2561
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิทยา ทาวงศ์ ... 19 มิถุนายน 2561
  หลักสูตรใหม่ "เกษตรแม่นยำ" หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้รับทุนพัฒนาหลักสูตรโดย สกอ. ... 19 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 ... 19 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมออกเสียงประชามติ "เพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ย ... 15 มิถุนายน 2561
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ... 11 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การใช้ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี " ... 6 มิถุนายน 2561

  

การแถลงข่าวงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 ...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (MoTSAS) ...

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เรื่อง "แนวทา ...

การอบรม "การใช้ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี " ...

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคว้ารางวัล Platinum Prize และ Gold Pri ...

                                           AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map