top_menu
 


  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงฯ "น้ำพริกผักเคียง คู่ครัวไทย" ... 19 เมษายน 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัด ... 11 เมษายน 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัด ... 11 เมษายน 2561
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ... 11 เมษายน 2561
  รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุน คปก. (สกว.) รุ่นที่ 21 ... 10 เมษายน 2561
  ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ... 9 เมษายน 2561
  ขอแสดงความยินดี ... 4 เมษายน 2561

  

ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัย ...
 

รางวัลชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท Oral ...
 

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่าย ...
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ...
 

การอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรื่อง "การประกันคุณภาพกา ...
 

                                   AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map