top_menu
 
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดอาหารพื้นบ้าน “แกงแค” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี...
3 พฤศจิกายน 2558
 
  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษต...
30 ตุลาคม 2558
 
  ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13...
28 ตุลาคม 2558
 
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้ร้บการคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตรการเกษตร์ระด...
19 ตุลาคม 2558
 
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้ร้บการคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตรการเกษตร์ระด...
19 ตุลาคม 2558
 
  ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระด...
15 ตุลาคม 2558
 
  ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระด...
15 ตุลาคม 2558
 
  ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยวิจัยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโ...
29 กันยายน 2558
 
  ประกาศ แนวปฏิบัติ การกำกับ การติดตาม และการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิต...
9 กันยายน 2558
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย...
4 กันยายน 2558
 

    
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 ...  
  นิสิตปริญญาโทคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นในการประชุมวิชาการระนา ...  
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตศึกษา ...  
  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ...  
  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ...  
  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ป.โทและป ...  
  พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ...  
  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...  
  การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 2 ...  

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map