top_menu
 
 
  แบบตอบรับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร...
30 ตุลาคม 2557
 
  โครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้ายวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย...
28 ตุลาคม 2557
 
  ตอบรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที 12...
27 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ใน...
7 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 12...
2 ตุลาคม 2557
 
  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยา...
29 กรกฎาคม 2557
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย...
25 กรกฎาคม 2557
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม...
17 กรกฎาคม 2557
 

    
  การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10 ...  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถ ...  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรายการ"สองแควยามเช้า" ...  
  ผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงในการจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  
  กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ...  
  บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ ...  
  การบรรยายพิเศษการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดอะการิกา (Agarica Brazeil) ...  
  นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2556 ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map