top_menu
 
 
  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยา...
29 กรกฎาคม 2557
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย...
25 กรกฎาคม 2557
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมช...
16 กรกฎาคม 2557
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน...
24 มิถุนายน 2557
 
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ...
19 มิถุนายน 2557
 

    
  ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัย ...  
  ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.กิจการ พรหมมา ...  
  ต้อนรับนิสิตจาก NongLam University ประเทศเวียดนาม ...  
  สาธิตการใช้เครื่องมือ "เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน และเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้ ...  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำนาแบบลดต้นทนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ...  
  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10 ...  
  การประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวไทย ...  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map