top_menu
 
 
  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยา...
29 กรกฎาคม 2557
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย...
25 กรกฎาคม 2557
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมช...
16 กรกฎาคม 2557
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน...
24 มิถุนายน 2557
 
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ...
19 มิถุนายน 2557
 

    
  กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ...  
  บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ ...  
  การบรรยายพิเศษการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดอะการิกา (Agarica Brazeil) ...  
  นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2556 ...  
  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ...  
  นิสิตภาควิชาอุตสากรรมเกษตร เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ...  
  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ...  
  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map