top_menu
 


  ขอแสดงความยินดี ... 20 มีนาคม 2560
  ม.นเรศวรเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมกา ... 17 มีนาคม 2560
  คุกกี้เนยสดมะคาเดเมีย ผลงานวิจัยม.นเรศวร ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจและสังคม ... 15 มีนาคม 2560
  ประกาศราย สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ... 15 มีนาคม 2560
  การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Resear ... 9 มีนาคม 2560
  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ... 7 มีนาคม 2560

  

ผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ Professor A.G. O’Donnell Pr ...
 

โครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ ...
 

ผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ Prof. Dr. Georg Cad ...
 

"เกษตรนเรศวรร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map