top_menu
 
 
  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยา...
29 กรกฎาคม 2557
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย...
25 กรกฎาคม 2557
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ...
24 กรกฎาคม 2557
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมช...
16 กรกฎาคม 2557
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน...
24 มิถุนายน 2557
 
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ...
19 มิถุนายน 2557
 

    
  นิสิตภาควิชาอุตสากรรมเกษตร เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ...  
  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ...  
  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ...  
  ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แก้เผ็ด Spicy Aid ได้รับรางวัลBronze Award ในงาน"มหกรรมงานวิ ...  
  อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ...  
  โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ...  
  บุคลากรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยปรึกษาหารือกับคณบดี ...  
  ผู้สื่อข่าวร่วมทำภาพข่าวกิจกรรมรับน้องดำนา ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map