top_menu
 


  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... 21 มีนาคม 2561
  ไฟล์ประกอบการบรรยายหัวข้อ"การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน" ... 21 มีนาคม 2561
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การผลิตมะปรางหวา ... 20 มีนาคม 2561
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรื่อง "การพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21" ... 20 มีนาคม 2561
  ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลครั้งที่ 10 จำนวนเงิน 160000 บาท ... 20 มีนาคม 2561
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ... 14 มีนาคม 2561
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการซื้อค่าวัสดุ ... 5 มีนาคม 2561

  

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561 ...
 

อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง หัวข้อ"การขอตำแหน่งทางวิชากา ...
 

การบรรยายพิเศษ ...
 

การประกวดวงดนตร๊โฟล์คซอง ...
 

พิธีเปิดอาคารเพราพิลาศและสหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรม ...
 

                                 


  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map