top_menu
 


  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยแล ... 22 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วม "งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ... 18 พฤษภาคม 2561
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้ใช้งาน NU-WiFi ในช่วงความถี่ 5GHz ภายใต้ชื่อ SSID : @NU- ... 17 พฤษภาคม 2561
  รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุน คปก รุ่นที่ 21 ... 15 พฤษภาคม 2561
  ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรม ... 15 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560 ... 7 พฤษภาคม 2561

  

กิจกรรมKM บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ...

ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย ...

สัมมนาสหกิจศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ...

สัมมนาสหกิจศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

                                         


  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map