top_menu
 


  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป ... 22 มิถุนายน 2560
  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560 ... 15 มิถุนายน 2560
  คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ... 22 มิถุนายน 2560
  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ... 5 มิถุนายน 2560
  รับสมัครนิสิตรระดับบัณฑิตศึกษา ... 5 มิถุนายน 2560
  ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 ... 5 มิถุนายน 2560

  

การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการขึ้น ...
 

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการThe 4th ICRBO 2017 ...
 

การอบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือขั้นสูงอย่ ...
 

ต้อนรับDr. Adi Djoko Guritno จาก University of Gadjah Mada ป ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map