top_menu
 
 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประม...
6 พฤศจิกายน 2557
 
  แบบตอบรับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร...
30 ตุลาคม 2557
 
  โครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้ายวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย...
28 ตุลาคม 2557
 
  ตอบรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที 12...
27 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ใน...
7 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 12...
2 ตุลาคม 2557
 
  แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยา...
29 กรกฎาคม 2557
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย...
25 กรกฎาคม 2557
 

    
  การประกวดวาดภาพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  
  ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  
  การประชุมวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 4 ...  
  การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  
  การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ...  
  การนำเสนอผลงานภารบรรยายสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ...  
  การบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  
  พิธีเปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map