top_menu
 
 
  ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยวิจัยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโ...
29 กันยายน 2558
 
  ประกาศ แนวปฏิบัติ การกำกับ การติดตาม และการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิต...
9 กันยายน 2558
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย...
4 กันยายน 2558
 
  นิสิตทีมไอดิน รับถ้วยพระราชทานจากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...
31 สิงหาคม 2558
 
  งานเกษตรนเรศวรครั้งที่13...
27 สิงหาคม 2558
 
  กำหนดการ สัมมนาเรื่อง “การฝึกอบรมปลูกพืชไร้ดินอย่างมืออาชีพ”...
25 สิงหาคม 2558
 
  แผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ร...
11 สิงหาคม 2558
 
  ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิท...
10 สิงหาคม 2558
 
  ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ...
10 สิงหาคม 2558
 
  โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...
17 กรกฎาคม 2558
 

    
  ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานวันมหิดล ...  
  มุฑิตาจิตผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง ...  
  นิสิตทีมไอดิน รับถ้วยพระราชทานจากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ...  
  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ...  
  กิจรรมปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ...  
  กิจกรรมรับน้องดำนาสร้างสรรค์ ...  
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 ...  
  การบรรยายพิเศษโดยProf. Carol Mallory- Smith จาก Oregon State university Oregon,U ...  
  ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2558 และประชุมผู้ปกครอง ...  

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map งานเกษตรนเรศวรครั้งที่13 ลงทะเบียนประชุมวิชาการ