top_menu
 


  เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการนำเสนอของบริษัทผู้จำหน่าย และตัวแทนเครื่อง ... 28 สิงหาคม 2564

  ปฐมนิเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 ... 22 มิถุนายน 2563

  ปฐมนิเทศ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 ... 22 มิถุนายน 2563

  ปฐมนิเทศ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา2563 ... 22 มิถุนายน 2563

  ปฐมนิเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ปีการศึกษา 2563 ... 22 มิถุนายน 2563


  

Big cleaning day ...

อบรมการเขียน Program Learning Outcomes (PLO) ...

ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ...

ดูงานค่ายเอกาทศรถ ...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

นำเสนอผลงานรายวิชา "การพัฒนาผลิตภัณฑ์" ...

                                         


  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ลงทะเบียนประชุมวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16