top_menu
 
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุม...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ...
17 กรกฎาคม 2557
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมช...
16 กรกฎาคม 2557
 
  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน...
24 มิถุนายน 2557
 
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ...
19 มิถุนายน 2557
 
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร...
19 มิถุนายน 2557
 
  เปิดจองล็อคจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12...
30 มิถุนายน 2557
 

    
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำนาแบบลดต้นทนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ...  
  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10 ...  
  การประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวไทย ...  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 ...  
  นิสิตม.พะเยาศึกษาดูงาน ...  
  ประชุมเตรียมความพร้อมคณาจารย์ก่อนเปิดเรียน ...  
  ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ นำผลงาน "ผลิตภัณฑ์ลดความเผ็ดร้อน" เข้าร่วมแถลงข่าวงา ...  
  การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map