top_menu
 
 
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ...เรื่อง "องค์ความรู้ทางนิเวศวิท...
8 มกราคม 2558
 
  กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ...
16 มกราคม 2558
 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประม...
6 พฤศจิกายน 2557
 
  แบบตอบรับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร...
30 ตุลาคม 2557
 
  โครงการตอบปัญหาทางวิชาการด้ายวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย...
28 ตุลาคม 2557
 
  ตอบรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที 12...
27 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ใน...
7 ตุลาคม 2557
 
  ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 12...
2 ตุลาคม 2557
 

    
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจและอาชีพ ...  
  กิจกรรมอบรม "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" ...  
  ผู้บริหารรับ และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ...  
  ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ...  
  ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพร ...  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสัญจรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ...  
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการท่องเ ...  
  การจัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและหนีไฟ ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map