top_menu
 


  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "การบริการวิชาการแก่สังคม" ... 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Green & Clean Market ... 6 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน" ... 5 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ... 8 กุมภาพันธ์ 2561
  “เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ” ... 1 กุมภาพันธ์ 2561
  Green & Clean Market ... 22 มกราคม 2561
  ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วม "เวทีผู้บริหารพบประชาคม" ... 19 มกราคม 2561

  

การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ...
 

การบรรยายพิเศษ "ภาวะผู้กับการเปลี่ยนแปลง" ...
 

การบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ” ...
 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Genetic and molecular studies on dorma ...
 

                                 


  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map