top_menu
Untitled Document
         
    คำชี้แจ้งการตั้งงบประมาณ 2561    
    รายละเอียดประมาณการเงินรายได้ปี พ.ศ. 2561 File_1  
    ประมาณการรายรับของคณะ แยกตามหลักสูตร File_2  
    แผนการใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย File_3  
    สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 27 กันยายน 2560)
File_4  
    รายการเบิกจ่ายข้ามปี 2561 File_5  
    ทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ ปงบประมาณี 2560 File_6  
    แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 File_7  
         

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map