top_menu
Untitled Document
     เอกสารประกอบการสอน    
 
     
 
  รายวิชาออกแบบสวน (ผู้สอน : ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท)
  - การอ่านแบบและเขียนแบบจัดสวน
  - การออกแบบสวน
  - ไม้คลุมดิน
  - ไม้ต้น
  - ไม้น้ำ
  - ไม้พุ่ม
  - ไม้เลื้อย
  - หลักการจัดสวนเบื้องต้น
  - สวนญี่ปุ่น
  - สวนแนวตั้ง
  - หลักการจัดสวนเบื้องต้น-1
  - ขั้นตอนการออกแบบสวน-1
  - การประเมินราคา
  - สวนน้ำในบ้าน
   
   
   
 
 

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map