top_menu
Untitled Document
     
 

ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 
     
 

เกณฑ์การประเมิน(องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้)

คณะ

หลักสูตร

1 การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการ หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์  11 ข้อ

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หมายเลขเอกสาร 2.1(1)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หมายเลขเอกสาร 2.1(2)
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หมายเลขเอกสาร 2.1(3)
4. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หมายเลขเอกสาร 2.1(4)
5. สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร 2.1(5)
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หมายเลขเอกสาร 2.1(6)

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งระดับปริญญาโท และเอกหมายเลขเอกสาร 2.1(7)

 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหมายเลขเอกสาร 2.2(1)

- ผลงานของนักศึกษา ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- ระบบแสดงข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หมายเลขเอกสาร 3.1(1)
- ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.1(2)
- ระบบแสดงข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.1(3)
หมายเลขเอกสาร 3.1(4)

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- แผนผังแสดงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.2(1)
- แผนผังแสดงระบบและกลไกส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.2(2)
- แผนผังแสดงข้อมูลการติดตาม ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก หมายเลขเอกสาร 3.2(3)

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสำเร็จการศึกษา
(หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษา         ณ วันที่ 30 มิถุนายน )
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 4.1(1)
- ระบบการบริหารอาจารย์ หมายเลขเอกสาร 4.1(2)
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หมายเลขเอกสาร 4.1(3)

 

4.2 คุณภาพอาจารย์

 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของ อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ของ อาจารย์ประจำหลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCL และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- แผนผังระบบการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
1. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(1)
2. กระบวนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(2)
3. กระบวนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ หมายเลขเอกสาร 5.1(3)
4. กระบวนการปิดหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(4)
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(5)
6. ขั้นตอนการส่งหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงให้ สกอ. รับทราบ หมายเลขเอกสาร 5.1(6)
7. ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQFหมายเลขเอกสาร 5.1(7)
8. กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ พ.ศ.2558 หมายเลขเอกสาร 5.1(8)
9. กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ พ.ศ.2548 หมายเลขเอกสาร 5.1(9)
10. การเชื่อมโยงของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF หมายเลขเอกสาร 5.1(10)
11. กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(11)

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน

- ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายเลขเอกสาร 5.3(1)
- ระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมายเลขเอกสาร 5.3(2) 
- ระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  หมายเลขเอกสาร 5.3(3)
- ตัวอย่างแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หมายเลขเอกสาร 5.3(4)

 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบกลไกการจัดส่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ หมายเลขเอกสาร 6.1(1)

 

         

 
     
     
     
         
         
     

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map