top_menu
Untitled Document
     
 

ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 
     
 

เกณฑ์การประเมิน(องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้)

คณะ

หลักสูตร

1 การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการ หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ *** ต้องดำเนินการผ่านครบทุกข้อ

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หมายเลขเอกสาร 2.1(1)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หมายเลขเอกสาร 2.1(2)
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หมายเลขเอกสาร 2.1(3)
4. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หมายเลขเอกสาร 2.1(4)

5. สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร 2.1(5)
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หมายเลขเอกสาร 2.1(6)

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งระดับปริญญาโท และเอกหมายเลขเอกสาร 2.1(7)

 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หมายเลขเอกสาร 2.2(1)

- ผลงานของนักศึกษา ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- ระบบแสดงข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หมายเลขเอกสาร 3.1(1)
- ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.1(2)
- ระบบแสดงข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.1(3)
หมายเลขเอกสาร 3.1(4)

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- แผนผังแสดงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.2(1)
- แผนผังแสดงระบบและกลไกส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หมายเลขเอกสาร 3.2(2)
- แผนผังแสดงข้อมูลการติดตาม ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก หมายเลขเอกสาร 3.2(3)

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา - อัตราการสำเร็จการศึกษา

http://www.reg.nu.ac.th/dbsupport/sp_che3d/ stsstudentcurrent.html
(หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 30 มิถุนายน จากระบบ REG ของมหาวิทยาลัย)

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ได้ 1 คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง  
ได้ 2 คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 
ได้ 3 คะแนน มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
ได้ 4 คะแนน มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
ได้ 5 คะแนน มีผลการดำเนินงานที่โดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน

 

 

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 4.1(1)
- ระบบการบริหารอาจารย์
หมายเลขเอกสาร 4.1(2)
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หมายเลขเอกสาร 4.1(3)

ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*** จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCL และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ 1 คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง  
ได้ 2 คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 
ได้ 3 คะแนน มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
ได้ 4 คะแนน มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
ได้ 5 คะแนน มีผลการดำเนินงานที่โดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- แผนผังระบบการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
1. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
หมายเลขเอกสาร 5.1(1)
2. กระบวนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร
หมายเลขเอกสาร 5.1(2)

3. กระบวนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
หมายเลขเอกสาร 5.1(3)

4. กระบวนการปิดหลักสูตร
หมายเลขเอกสาร 5.1(4)
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร
หมายเลขเอกสาร 5.1(5)

6. ขั้นตอนการส่งหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงให้ สกอ. รับทราบ หมายเลขเอกสาร 5.1(6)
7. ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQFหมายเลขเอกสาร 5.1(7)
8. กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ พ.ศ.2558 หมายเลขเอกสาร 5.1(8)
9. การเชื่อมโยงของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
หมายเลขเอกสาร 5.1(9)
10. กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หมายเลขเอกสาร 5.1(10)

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจาการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

- การกำหนดผู้สอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

5.3 การประเมินผู้เรียน

- ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายเลขเอกสาร 5.3(1)
- ระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมายเลขเอกสาร 5.3(2) 
- ระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  หมายเลขเอกสาร 5.3(3)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
หมายเลขเอกสาร 5.3(4)
- ตัวอย่างแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หมายเลขเอกสาร 5.3(5)

 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ 1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบกลไกการจัดส่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ หมายเลขเอกสาร 6.1(1)

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ได้1 คะแนน มีระบบและกลไก
ได้ 2 คะแนน นำและระบบและกลไกไปปฏิบัติงาน
ได้ 3 คะแนน มีการประเมินกระบวนการ และมีมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ได้ 4 คะแนน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
ได้ 5 คะแนน มีแนวทางปฏิบัตที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันที่ชัดเจน

         

 
     
     
     
         
         
     

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map