top_menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
   พิธีส่งมอบงานและรับฟังนโยบายการบริการงาน
 
 


      คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดพิธีส่งมอบงานของผู้บริหารชุดเดิม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ส่งมอบงานให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้บริหารชุดใหม่ และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ได้นำเสนอนโยบายการบริหารงาน และแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ฯ 1 (Slope)

                [1]


www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map