top_menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
   นำเสนอผลงานรายวิชา "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"
 
 


      ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนรายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 ซึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนิสิตจะได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในการทำโครงงาน การนำเสนอผลงานวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการทำโครงงาน รวมถึงการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โถงอาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ฯ

                [1]


www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map