top_menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 
 


      ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการฝึกอบรม การฝึกงานสหกิจศึกษาของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับ “หลักสูตรเกษตรแม่นยำ” โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะเกษตรศาสตร์ ฯ โทรศัพท์ 0-5596–2707

                [1]


www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map