top_menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
   ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 


      ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.เจษฎา วิชาพร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการ สวนเกษตรต้มยำ และเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

                [1]


www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map