top_menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
   อบรมการเขียน Program Learning Outcomes (PLO)
 
 


      รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการการเขียน Program Learning Outcomes (PLO) และ Course Learning Outcomes (CLO) เพื่อให้บรรลุ OUTCOME BASED EDUCATION ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN – QA” โดยจัดอบรมให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

                [1]


www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map