top_menu
Untitled-1
 
 
 
 
   
  เหตุผลที่ควรเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร์ฯ

  • ระบบการเรียน - การสอนที่มีคุณภาพ
  • อุปกรณ์ที่ทันสมัยเสริมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการภายในห้องทดลอง
  • สังคมที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพและคุณธรรม
  • ดูแลทุกความสะดวกภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 
     
  สิ่งสนับสนุนการเรียน

 
     
  หลักสูตรที่เปิดสอน

 
     
  สิ่งอำนวยความสะดวก

 
     
  ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
     
  การติดต่อ

 หน่วยบริการการศึกษา
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 โทรศัพท์ 055-962707 โทรสาร 055-962709

 
     
  การสมัครเรียน

 
     
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
     
 
  ทุนการศึกษา

  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
     
 
   
   

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map