top_menu
  ประชาสัมพันธ์โครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความร่วมมือทำวิจัยระหว่างสถาบันเครือข่าย” (ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง AG 2109 (Slope) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map