คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99  ม.9  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 โทรศัพท์ 0-5596-2710
คณะเกษตรศาสตร์ฯ