.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document
PROCEEDINGS   NatGEN

เล่มที่่ 1

vol1no1

    Download เอกสาร(เล่ม1)

เล่มที่่ 2

vol2no1

    Download เอกสาร(เล่ม2)

 

เล่มที่่ 4Download เอกสาร(เล่ม4)

 
     
     

จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ร่วมกับ สาขาวิขาภูมิสารสนเทศศาสตร์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยพะเยา  จ.พะเยา
และภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม