.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document
 

การประชุมทางวิชาการ
NUNatGEN
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”
“The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
 

หลักการและเหตุผล
           ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2 (NUNatGEN)” ขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการที่ครอบคลุมองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน อันจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้าน  นิเวศวิทยาดิน น้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การเก็บกักและปลดปล่อยคาร์บอน การวิเคราะห์การตอบสนองทางชีวภาพต่อภาวะอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและฟื้นฟูมลภาวะทางอากาศ ทางดินและทางน้ำ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นในด้านการพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีระยะไกลในด้านต่างๆ เช่น การประเมินการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว อาชญวิทยา การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง สุขภาวะ และการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ อันจะนำไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประยุกต์ และใช้เครื่องมือทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

 วัน เวลา สถานที่
          วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 สาขา เทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
      นายอิทธิเทพ อ่อนปาน
      E-mail : ittithepo@nu.ac.th
      โทรศัพท์ : 055-962840,
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
      นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
      E-mail : narumonsk@gmail.com
      โทรศัพท์ : 055-962841, 086-9383063

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรสาร : 055-962750

 
 

 

 
จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก