.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document
 
 
 

กำหนดการส่งผลงานวิจัย (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ( ขยายเวลารับสมัคร )

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ

วันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2560

คัดเลือกบทคัดย่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ

วันที่ 30 กันยายน 2560 ( ขยายเวลาส่งเรื่องเต็ม )

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560

คัดเลือกผลงานวิจัยฉบับเต็ม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (เปลี่ยนแปลงวันประกาศผล)

ประกาศผลการคัดเลือกบทความฉบับเต็ม

วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2560

แก้ไขบทความฉบับเต็ม

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

นำเสนอผลงานวิจัย

 

อัตราค่าลงทะเบียน

            ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2” ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงานวิจัย
           สามารถลงทะเบียน online ผ่านทางระบบ internet ที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2017

การส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม
          ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตีพิมพ์เรื่องเต็ม (full paper) และบทคัดย่อ
          ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานวิจัย ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติตามการเขียนบทคัดย่อและเรื่องเต็มอย่างเคร่งครัด โดยสามารถเข้าไปดูคำแนะนำการเขียนเรื่องเต็มและบทคัดย่อได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2017

ดาวน์โหลด คำแนะนำในการเขียนบทความฉบับเต็ม

 
 
 
จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก