.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document

กำหนดการ

25 สิงหาคม 2560
( ขยายเวลารับสมัคร )
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
31 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ
30 กันยายน 2560
( ขยายเวลาส่งเรื่องเต็ม )
วันสุดท้าย
ของการส่งบทความฉบับเต็ม *
8 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบทความฉบับเต็ม
(เปลี่ยนแปลงวันประกาศผล)
15 ธันวาคม 2560
นำเสนอผลงานวิจัย
Untitled Document
 
 

การประชุมทางวิชาการ
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”
“The 2nd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 15  ธันวาคม 2560

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร


 
 
 
 

Download เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมไทย ยุค 4.0 "  Click !!
              
            โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
            อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สาขา เทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
นายอิทธิเทพ อ่อนปาน
E-mail : ittithepo@nu.ac.th
โทรศัพท์ : 055-962840
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
E-mail : narumonsk@gmail.com
โทรศัพท์ : 055-962841, 086-9383063

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรสาร   : 055-962750

จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก