* คำแนะนำในการ upload ไฟล์

ระบบสามารถ upload ได้เฉพาะนามสกุล .doc .docx และ .pdf เท่านั้น
ระบบจะสามารถ upload ไฟล์ได้ครั้งละไม่เกิน 2M
ผลงานสามารถอัพเดทได้ภายหลัง
 
 
Username ::
Password ::
Re-Password ::
 
 
 
 
   
คำนำหน้า ::     *
ชื่อ ::
นามสกุล ::
สถานภาพ :: นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก
ข้าราชการ/นักวิชาการ/พนักงาน หน่วยงานของรัฐ
ข้าราชการ/นักวิชาการ/พนักงาน มหาวิทยาลัย
รัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่ปรึกษา
อื่นๆ
เพศ :: ชาย  หญิง
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ::       
ที่อยู่ที่ทำงาน :: ถนน ::
ตำบล :: อำเภอ ::
จังหวัด :: รหัสไปรษณีย์ ::
เบอร์โทรศัพท์ :: เบอร์มือถือ ::
โทรสาร :: อีเมล์ ::
   
 ประเภทการเข้าร่วมประชุม :: ** ร่วมรับฟังการประชุม
ร่วมประชุมและเสนอผลงาน
 
 
 
 
  ส่งบทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง(ไทย) :
ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) :
Upload ไฟล์บทคัดย่อ :
 ประเภทการนำเสนอ Oral Presentation
Poster Presentation
 สาขาการประชุม ::

สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
 
 
 
  ส่งบทคัดย่อ เรื่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำเสนอมากกว่า 1 ผลงาน)


ชื่อเรื่อง(ไทย) :
ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) :
Upload ไฟล์บทคัดย่อ :
 ประเภทการนำเสนอ

Oral Presentation
Poster Presentation

 สาขาการประชุม ::

สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 

ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน