Untitled Document
images_04
 

 

template2
  แนะนำภาควิชา
» ประวัติภาควิชา
» วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
» นโยบายภาควิชา
» โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา
» กรรมการภาควิชา
» อัตลักษณ์ของภาควิชา
» รายงานการประชุมภาควิชา
» แผนกลยุทธ์ของภาควิชา ทส. 2554–2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

Untitled-1

 
 ประวัติและสถานที่ตั้ง ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
 

        ประวัติของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๙ โดยการยุบรวมภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ กับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีภารกิจในการสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและชีวภาพ และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสายศึกษาศาสตร์ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์
               การบริหารงานและการดำเนินการในระยะแรก มีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนาวุฒิ ศรีประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย และมีรองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ ทำหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานี้เป็นคนแรก               ช่วงนั้นได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขยายภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพิ่มเติมจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ที่เปิดมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดให้มีการรับนิสิตแผน ก.๒ ครั้งแรกปีการศึกษา ๒๕๓๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้มีการรับนิสิตแผน ก.๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ และแผน ข. ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ทั้งนี้ได้มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา จำนวน ๓ คน ได้แก่ ดร.ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ และอาจารย์วภากร อมรธรรม
                ต่อมาเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ อ่อนเส็ง (๒๕๔๒-๒๕๔๓) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชา มีการพัฒนาต่อเนื่องทางด้านครุภัณฑ์ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวด ล้อม จำนวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง และห้องปฏิบัติการแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน ๒ ห้อง พร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีการรับเข้าอาจารย์ใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๔ คน ได้แก่ ร.อ.อนุชิต วงศาโรจน์ อาจารย์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ็ก อาจารย์จรัสดาว คงเมือง และอาจารย์จรัญธร บุญญานุภาพ ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนางานวิชาการจนทำให้อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น จำนวน ๔ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนาวุฒิ ศรีประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ผลนารักษ์
หลังจากที่ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร (๒๕๔๔-๒๕๔๘) สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรได้ไม่นาน ก็ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา แทนหัวหน้าภาควิชาคนเดิมที่ลาออกไป ดร.ชนินทร์ได้มีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเพื่อพัฒนาและ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีทุนการศึกษาจากหลายแหล่งเพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาได้เดินทางไปศึกษาต่อใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ได้เริ่มมีอาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมาและได้ร่วมกันพัฒนางาน วิชาการ และงานวิจัย จนได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จำนวน ๓ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ ช่วงนี้มีการรับอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ขอย้ายสังกัด จำนวน ๑ คน คือ ดร.จรูญ สารินทร์ สำหรับงานบริการวิชาการได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถบริการการตรวจ สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้ โดยมีหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมาใช้บริการตลอดทั้งปี และช่วงนี้มีบุคลากรที่ทรงคุณค่าของภาควิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนาวุฒิ ศรีประเสริฐ ได้เกษียณอายุราชการ
                  ระยะเวลาสั้นๆ ที่ ดร.จรูญ สารินทร์ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่เดินทางไปศึกษาต่อสำเร็จกลับมา พร้อมๆ กับอาจารย์ที่จบการศึกษามาก่อนหน้าได้พัฒนาต่อเนื่องงานวิชาการและงานวิจัย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีประเด็นวิจัยที่โดดเด่นและมีการนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น จนเป็นที่ยอมรับกันทั้งในเวทีวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ และหน่วยงานที่นำเอางานวิชาการต่างๆ ไปใช้ประโยชน์
                   ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับจากวันนี้ ต้องเผชิญกับกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคม เป็นกระบวนทัศน์ที่มีมุมมองกว้างขึ้นและละเอียดขึ้น ในภาคสังคมทุกส่วนมีประเด็นหลากหลายขึ้นและมีมิติด้านวิทยาการรอบด้านขึ้น ดังนั้นภารกิจของภาควิชาฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม ด้วยการยกระดับงานวิจัยในกรอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทรัพยากรศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นงานวิจัยที่มีสารัตถะที่ลึกซึ้ง สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่อยู่ในระบการจัดการศึกษาของภาควิชาฯ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่เป็นระบบบริการวิชาการ ให้เป็นผู้มีพุทธิปัญญา มีสัมมาทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม

       

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750