Untitled Document
images_04
 

 

template2
  การประชุมภาควิชา
» กำหนดการประชุมภาควิชาฯ
» วาระการประชุมภาควิชาฯ
        (ครั้งล่าสุด)
» รายงานการประชุม

  วาระการประชุมภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563
วัน พุธที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง AG 1104 คณะเกษตรศาสตร์ฯ

 
 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1
แนวทางในการจัดกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 
สาระสำคัญ
               ด้วยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งแนวทางในการจัดกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงผ่อนปรนสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี 2 แนวทางดังนี้ 
1)แนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563
2)แนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จึงขอแจ้งคณะกรรมการรับทราบ (เอกสารแนบ 1.1.1_4_2563)
เอกสารแนบวาระ1.1.1_4_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.1.2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
สาระสำคัญ
                   ด้วยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ปรับปรุงจาก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖o ในคราวครั้งที่ ๒๗๒ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการเปิดสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (นิสิตรหัส ๖๓) เป็นต้นไป และการจัดแผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓o หน่วยกิต สามารถปรับแผนการเรียนได้ หมายเหตุ : แต่ละหลักสูตรสามารถจัดทำแผนการเรียนไม่เหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับบริบทผู้เรียนและจุดเน้นของแต่ละคณะหลักสูตร เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาแต่ละภาคไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการจัดตารางเรียนตารางสอนโดยให้เปิดรายวิชาเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีนิสิตรหัสน้อยกว่า ๖๓ ลงทะเบียนเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเทียบรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖o กับรายวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
                   ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเทียบรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖o กับรายวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ให้คณะได้เป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำนิสิตในการกำกับ ดูแล เรื่องการเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความเหมาะสม เพราะศึกษาทั่วไปมีรายวิชาให้เลือกหลากหลาย
               จึงขอแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
เอกสารแนบวาระ1.1.2_4_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.1.3
การปรับปรุงห้องภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาระสำคัญ
               ด้วยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้งบประมาณของหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสาร สนเทศศาสตร์ ในการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (AG 2403) และห้องประชุมของภาควิชาฯ AG 1231 ดังนี้
          1)ห้อง AG 2403 ได้ปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ใหม่ โดยได้มีการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า จำนวนเงิน 23,230 บาท และได้ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 46,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,230 บาท 
          2)ห้อง AG 1231 (ด้านที่โสนน้อยเคยนั่งทำงาน) ได้ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  พร้อมติดตั้งขาแขวน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท ส่วนด้านที่มีตู้เย็น ได้ติดตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว โดยใช้งบประมาณจากบัญชีภาควิชาซื้อ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้ 2 ห้องนี้
                     1) เพื่อให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ใช้เพื่อรับคำปรึกษานิสิต (ต่อครั้งไม่ควรเกิน 4 ชม.) 
                     2) ใช้รับรองแขกของคณาจารย์ และ    
                     3) การประชุมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ  
          3)ห้อง AG 2209 คณะได้ปรับปรุงห้องโดยการนำโต๊ะออก และนำเก้าอี้แล็คเซอร์ เข้าไปแทนเพื่อให้รอบรับนิสิตได้ จำนวน 60 คน  
จึงขอแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
       มติ......................................................................................................................................................
1.1.4
แผนปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  
สาระสำคัญ
                  ตามที่คณะ ได้ให้ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น ซึ่งภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 โครงการ โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงขอแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
เอกสารแนบวาระ1.1.4_4_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการฝ่ายต่างๆ
      1.2.1 กรรมการฝ่ายวิชาการ:
      1.2.2 กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา:
      1.2.3 กรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต:
      1.2.4 กรรมการฝ่ายวิจัย:
      1.2.5 กรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา:
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ จากประธานบริหารหลักสูตร
    1.3 .1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      1.3.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      1.3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.3 .2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
      1.3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
      1.3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4 กรรมการห้องปฏิบัติการ
      1.4.1 ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.4.2 ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1
ฝ่ายเลขานุการการประชุมภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมนี้ด้วย 

เอกสารแนบวาระ2.1.0_4_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1
การจัดสรรทุนภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ
                   ตามที่ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มติที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2563 ให้จัดสรรเงิน 40,000 บาท เป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ทุน สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 ทุน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท  โดยเบิกจ่ายจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทออมทรัพย์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการออกเกณฑ์การจัดสรรทุน และประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตให้กับแต่ละสาขา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และมอบให้ประธานบริหารหลักสูตรดำเนินการคัดเลือกมอบทุนให้นิสิตแต่ละสาขา โดยมีเกณฑ์การจัดสรรทุน ดังนี้ 
1) ต้องผ่านการสอบโครงร่างวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
                2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาการให้ทุน 
ภาควิชาฯ ได้รับแจ้งจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน จำนวน 1 คน คือ นายธนาธิป แสงพายัพ และภาควิชาฯ ได้ประสานงานกับนิสิตให้เข้ามารับมอบเงินทุนจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในวันถัดมาหน่วยการเงินคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้แจ้งภาควิชาฯ เพื่อให้นำเงินดังกล่าวเข้าระบบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ตรวจพบบัญชีดังกล่าว ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอแจ้งคณะกรรมการทุกท่านเพื่อรับทราบ และภาควิชาฯ จะดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงมหาวิทยาลัยต่อไป
       มติ......................................................................................................................................................
3.2
การประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาระสำคัญ
ตามที่ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ จำนวน 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563 และได้รับคะแนนผลการประเมิน ดังนี้  

ที่

หลักสูตร

คะแนนผลการประเมิน

(เต็ม 5 คะแนน)

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

4.15

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.21

3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

4.13

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.12

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.80

6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.08

7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.55


           การเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้คณะฯ ได้สำเนาคู่มือและแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองให้กับประธานหลักสูตรแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
       มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1
รายงานฐานการเงินของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ
ตามที่ได้เริ่มการบริหารงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งภาควิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้จากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นจำนวนเงิน 508,500 บาท  ซึ่งในเดือนกันยายน 2563 มียอดคงเหลือดังนี้

กองทุน/หมวด

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณรายได้

 

 

 

กองทุนเพื่อการศึกษา

 

 

 

หมวดค่าตอบแทน

   - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

 

5,000.00

 

5,000.00

 

5,000.00

 

5,000.00

 

0.00

 

0.00

หมวดค่าใช้สอย

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

   - ค่ารับรองและพิธีการ

   - ค่าเบี้ยประกัน (ชุดอากาศยานไร้คนขับ)

 

5,000.00

5,000.00

2,000.00

 

5,000.00

5,000.00

2,000.00

 

0.00

0.00

0.00

หมวดค่าวัสดุ

-  วัสดุสำนักงาน

-  วัสดุวิทยาศาสตร์

-  วัสดุคอมพิวเตอร์

-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-  วัสดุงานบ้านงานครัว

-  วัสดุอื่นๆ

 

17,500.00

22,625.00

7,500.00

3,000.00

5,000.00

4,000.00

 

17,500.00

22,625.00

7,500.00

3,000.00

5,000.00

4,000.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการแต่ละหลักสูตร)

กองทุนเพื่อการศึกษา

   - บริหารองค์กรภาควิชาฯ

   - หลักสูตร วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์

   - หลักสูตร วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร์

   - หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร วท.ม. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร ปร.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

107,000.00

126,000.00

 

126,875.00

10,750.00

9,500.00

12,000.00

 

 

22,500.00

 

12,250.00

 

 

 

107,000.00

126,000.00

 

126,875.00

10,750.00

9,500.00

12,000.00

 

 

22,500.00

 

12,250.00

 

 

 

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

0.00

รวมเงินทั้งสิ้น

508,500.00

508,500.00

0.00

       มติ......................................................................................................................................................
4.2
ยืนยันและเสนอชื่ออาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนากิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
สาระสำคัญ
                    จึงขอให้คณะกรรมการ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนากิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

       มติ......................................................................................................................................................
4.3
เสนอชื่อศิษย์เก่าเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
สาระสำคัญ
ด้วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อศิษย์เก่าเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแต่ สมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
       มติ......................................................................................................................................................
4.4
การปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สาระสำคัญ
ตามที่หลักสูตรของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงรอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีร่างแผนการดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

          จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมกาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 7 หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
     โดยให้มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีสัดส่วนที่เท่ากันทั่งกรรมการร่างและวิพากษ์
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

       มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750