Untitled Document
images_04
 

 

template2
  การประชุมภาควิชา
» กำหนดการประชุมภาควิชาฯ
» วาระการประชุมภาควิชาฯ
        (ครั้งล่าสุด)
» รายงานการประชุม

  วาระการประชุมภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563
วัน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง AG 1104 คณะเกษตรศาสตร์ฯ

 
 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1
กำหนดการเปิดระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563 
สาระสำคัญ 
              ด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งกำหนดการเปิดระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

กำหนดการเปิดระบบจัดตารางเรียน
ภาคเรียนต้น/ภาคเรียนปลาย

ปีการศึกษา 2563

1.งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กบศ.

รายวิชาศึกษาทั่วไป

ระดับปริญญาตรี

วันที่ 2-20 มีนาคม 63

2.หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

งานทะเบียน กบศ.

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

ระดับปริญญาตรี

วันที่ 23 มีนาคม – 17 เมษายน 63

3.คณะ/ภาควิชาฯ

และวิทยาลัยฯ

เฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 63

      โดยขอให้สำรวจแผนการเรียนของนิสิต สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนต้น/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 และตรวจสอบรหัสอ้างอิงหลักสูตรในบางคณะที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2563 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดตารางเรียนตารางสอน ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอให้ทุกหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน จึงแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
เอกสารแนบวาระ1.1.1_1_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.1.2
แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร และระเบียบกระทรวงการคลัง   
สาระสำคัญ 
ด้วยงานการเงินและบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ส่งรายละเอียดแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร และระเบียบกระทรวงการคลัง  ให้โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ทั้งที่เป็นโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก และโครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน ที่มีระเบียบรองรับให้ใช้ระเบียบของแหล่งทุนนั้น (แนบระเบียบแหล่งทุนประกอบ) ส่วนแหล่งทุนที่ไม่มีระเบียบรองรับ ให้ใช้ตามรายละเอียดวปฏิบัติการจัดทำเอกสารตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร และระเบียบกระทรวงการคลัง ขอจึงแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
เอกสารแนบวาระ1.1.2_1_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.1.3
แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของห้อง ปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เพื่อกำกับ ควบคุม และดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าว ให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดทำข้อเสนอเพื่อซ่อมแซม การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อทดแทน และเติมเต็มห้องปฏิบัติการ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. อาจารย์ ดร.ณิชากร คอนดี         ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์ กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อุกฤต สมัครสมาน กรรมการ
        5. นางสาวพรสวรรค์ กลมกลิ้ง         กรรมการและเลขานุการ
ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. อาจารย์ประสิทธิ์  เมฆอรุณ         ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล มหาวิค กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พลปรีชา ชิดบุรี กรรมการ
        5. นายอิทธิเทพ อ่อนปาน กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.จัดทำ และกำกับดูแลแผนพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน 
2.กำกับดูแลการการให้ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
3.สนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของห้องปฏิบัติการ
ขอจึงแจ้งคณะกรรมการรับทราบ
       มติ......................................................................................................................................................
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการฝ่ายต่างๆ
      1.2.1 กรรมการฝ่ายวิชาการ:
      1.2.2 กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา:
      1.2.3 กรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต:
      1.2.4 กรรมการฝ่ายวิจัย:
      1.2.5 กรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา:
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ จากประธานบริหารหลักสูตร
    1.3 .1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      1.3.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      1.3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.3 .2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
      1.3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
      1.3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4 กรรมการห้องปฏิบัติการ
      1.4.1 ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.4.2 ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1
ฝ่ายเลขานุการการประชุมภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมนี้ด้วย 

เอกสารแนบวาระ2.1.0_1_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”  
สาระสำคัญ
               ภาควิชาได้ส่งคณะบุคลากรร่วมงานการประชุมทางวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ในช่วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จัดโดยภาควิชาภูมิสารสนเทศ ภายใต้หัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค ได้ออกเดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยนเรศวรในเวลา 03.00 น.ของเช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยอาจารย์ จำนวน 8 ท่าน เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน และนิสิต จำนวน 22 คน ศิษย์เก่าจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน โดยมีผู้นำเสนอผลงานทั้งคณาจารย์และนิสิตรวมทั้งสิ้น 22 คน ทั้งนี้มีผลงานการนำเสนอที่ได้รางวัล ดังนี้

ชื่อ – สุกล

รางวัลการนำเสนอ

นำเสนอ

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เชิดศักดิ์

ทัพใหญ่

ระดับดี

ภาคบรรยาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

ผศ.ดร.นวลกมล

อาภรณ์พงษ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

ภาคโปสเตอร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

น.ส.กฤตพร เอี่ยมสะอิ้ง

ชนะเลิศ

ภาคบรรยาย

เทคโนโลยีและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิชัย

ชูสำโรง

น.ส.เนติมา อุดร

รองชนะเลิศอันดับ 1

ภาคบรรยาย

เทคโนโลยีและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิชัย

ชูสำโรง

น.ส.อุไรรัตน์ อุ่นเมือง

ชมเชย

ภาคบรรยาย

เทคโนโลยีและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.นัฐพล

มหาวิค

น.ส.พิจิตรา พะยิ้ม

รองชนะเลิศอันดับ 2

ภาคโปสเตอร์

เทคโนโลยีและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.นัฐพล
มหาวิค


1)งานประชุมครั้งนี้ มี proceeding ที่ผ่านเกณฑ์ สกอ. มีผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเครือข่ายภายนอกประเมินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีจำนวนผลงานที่นำเสนอรวม  แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 42 ผลงาน และโปสเตอร์ 20 ผลงาน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 16 แห่ง 
2)การประชุมเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดยดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี หัวหน้าภาควิชาภูมิสาร- สนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเรื่องเพื่อปรึกษาผู้บริหารคณะ โดยมีแนวโน้มสูงที่จะรับเป็นเจ้าภาพการ
จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3)การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การนำของ ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง หัวหน้าภาควิชาภูมิสาร- สนเทศ และ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตร นอกจากนั้นผู้จัดได้สร้างทางเลือกให้กับผู้นำเสนอที่ต้องการจะตีพิมพ์ในวารสาร JSID ของภาควิชารองรับบทความที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสาร 
4)การร่วมงานเลี้ยงรับรอง (Welcome Night) เลี้ยงรับรองร้านอาหารริมกว๊านพะเยาวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีกิจกรรมศึกษาสภาพพื้นที่ นั่งเรือชมกว๊านพะเยา ไหว้พระกลางน้ำ ชมบรรยากาศยามเย็น มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างมหาวิทยาลัย
       มติ......................................................................................................................................................
3.2
สรุปผลการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12    
สาระสำคัญ
ตามที่สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทสไทยฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งคณะกรรมการเพื่อรับทราบ และสามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ใน http://www.agi.nu.ac.th/tsg12 

ชื่อ – สุกล

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

นำเสนอ

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกมลพรรณ จุ้ยมาก

บทความวิจัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

โปสเตอร์

ภูมิศาสตร์กายภาพ

อ.ธัญญาลัคน์

นางสาวณัฏฐณิชา ยงยิ่ง

บทความวิจัย

ชนะเลิศ

ปากเปล่า

ภูมิสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรม

ผศ.ดร.สิทธิชัย

น.ส.อุไรรัตน์ อุ่นเมือง

บทความวิจัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

โปสเตอร์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรม

ผศ.ดร.นัฐพล

นางสาวกมลพรรณ จุ้ยมาก

การนำเสนอโปสเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ 1

โปสเตอร์

ภูมิศาสตร์กายภาพ

อ.ธัญญาลัคน์

นางสาวเมย์ธาวี จันทรา  

การนำเสนอโปสเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

โปสเตอร์

ภูมิศาสตร์กายภาพ

 

น.ส.อุไรรัตน์ อุ่นเมือง

การนำเสนอโปสเตอร์

ชนะเลิศ

โปสเตอร์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรม

ผศ.ดร.นัฐพล

นางสาวณัฏฐณิชา ยงยิ่ง

การนำเสนอปากเปล่า

ชนะเลิศ

ปากเปล่า

ภูมิสารสนเทศศาสตร์นวัตกรรม

ผศ.ดร.สิทธิชัย

นางสาววรรณิภา เทพอุทัย

การนำเสนอปากเปล่า

รองชนะเลิศอันดับ 1

ปากเปล่า

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์

 

โล่รางวัลเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี รองชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยสารคาม และ มหาวิทยาลัยนเรศวร


1)งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดทำ proceeding ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเมินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเล่ม soft copy แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอปากเปล่าจำนวน 45 ผลงาน และโปสเตอร์ 45 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 90 ผลงาน ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 20 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 721 คน  
2)การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การนำของอาจารย์ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ หัวหน้าโครงการ ซึ่งทำหน้าที่บรรณาธิการวารสารภูมิศาสตร์ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะได้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่ชนะเลิศและขออนุญาตเจ้าของผลงานนำไปตีพิมพ์ในวารสารภูมิศาสตร์ ฉบับพิเศษ ต่อไป 
3)การร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 12 จัดขึ้นบริเวณลานหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมีอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรีลูกทุ่งนเรศวร สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
4)การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร จากสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับมอบภารกิจไปเตรียมดำเนินการต่อไป
       มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1
รายงานฐานการเงินของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ
ตามที่ได้เริ่มการบริหารงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งภาควิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้จากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นจำนวนเงิน 508,500 บาท  มีรายการดังนี้

กองทุน/หมวด

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณรายได้

 

 

 

กองทุนเพื่อการศึกษา

 

 

 

หมวดค่าตอบแทน

   - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

 

5,000.00

 

5,000.00

 

0.00

 

0.00

 

5,000.00

 

5,000.00

หมวดค่าใช้สอย

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

   - ค่ารับรองและพิธีการ

   - ค่าเบี้ยประกัน (ชุดอากาศยานไร้คนขับ)

 

5,000.00

5,000.00

2,000.00

 

0.00

700.00

0.00

 

5,000.00

4,300.00

2,000.00

หมวดค่าวัสดุ

-  วัสดุสำนักงาน

-  วัสดุวิทยาศาสตร์

-  วัสดุคอมพิวเตอร์

-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-  วัสดุงานบ้านงานครัว

-  วัสดุอื่นๆ

 

17,500.00

22,625.00

7,500.00

3,000.00

5,000.00

4,000.00

 

0.00

22,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17,500.00

0.00

7,500.00

3,000.00

5,000.00

4,000.00

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการแต่ละหลักสูตร)

กองทุนเพื่อการศึกษา

   - บริหารองค์กรภาควิชาฯ

   - หลักสูตร วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์

   - หลักสูตร วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร์

   - หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร วท.ม. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร ปร.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

107,000.00

126,000.00

 

126,875.00

10,750.00

9,500.00

12,000.00

 

22,500.00

 

12,250.00

 

 

 

84,260.00

46,920.00

 

50,000.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

22,740.00

79,080.00

 

76,875.00

10,750.00

9,500.00

12,000.00

 

22,500.00

 

12,250.00

รวมเงินทั้งสิ้น

508,500.00

204,505.00

303,995.00


       มติ......................................................................................................................................................
4.2
รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  
สาระสำคัญ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เอกสารแนบวาระ4.2.0_1_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
4.3
บัญชีภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ 
          เพื่อให้การบริหารจัดการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทออมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรองรับเงินรายได้จากวิจัยของอาจารย์ที่มีเงื่อนไขการจ่ายส่วนหนึ่งให้กับภาควิชาฯ
     1.ชื่อบัญชีเงินฝาก “ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
     2.ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี 3 คน คือ 
           2.1 นายชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2.2 นายนัฐพล มหาวิค ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             2.3 นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     3.เงื่อนไขในการสั่งจ่าย คือ ผู้มีรายชื่อในข้อ 2 ลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 ท่าน โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น นายชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล (หัวหน้าภาควิชา)

และได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าภาควิชาฯ โดยผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี 3 คน ดังนี้ 
           1. นายพัฒนา ราชวงศ์  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         2. นางสาวธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           3. นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บัญชีมียอดเงิน ทั้งสิ้น  46,944.45 บาท 
          ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวควรใช้สำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยในการผลิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อจัดสรรเงิน 40,000 บาท เป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ทุน สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 ทุน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท 
เอกสารแนบวาระ4.3.0_1_2563.pdf        มติ......................................................................................................................................................
4.4
การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภูมิสารสนเทศ GISIDEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า  
สาระสำคัญ
สืบเนื่องจากการประชุมภูมิสารสนเทศนานาชาติ GISIDEA ครั้งที่ 9 ที่มีมหาวิทยาลัยโอซาก้า เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเกิ่นเถอ วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกิ่นเถอ ประเทศเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ GIS & SDGs เพื่อเป็นร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร การนี้ได้มีการประสานงานเพื่อเตรียมการระหว่างศาสตราจารย์ ดร.เวนกะ เตส รักกะวาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ และภาควิชาฯ เป็นการเบื้องต้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับหลักการ
       มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750