.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document

กำหนดการ

30 กันยายน 2562
(ขยายเวลา)


วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
3 ตุลาคม 2562
(ขยายเวลา)
ประกาศแก้ไข 4 ตค.62


ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ
31 ตุลาคม 2562
(ขยายเวลา)
ประกาศแก้ไข 4 ตค.62


วันสุดท้าย
ของการส่งบทความฉบับเต็ม *
30 พฤศจิกายน 256
(ขยายเวลา)

ประกาศผลการคัดเลือกบทความฉบับเต็ม
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
12-13 ธันวาคม 2562
นำเสนอผลงานวิจัย
Untitled Document
 
 

การประชุมทางวิชาการ
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”
“The 4th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 
 
   
 
 
 


 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง โทร. 086-4201534
คุณประนอม เครือวัลย์ โทร. 084-0081699
สาขาวิขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
https://www.facebook.com/groups/geographyup

จัดโดย สาขาวิขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา