Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 53 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบ 2
วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ทุน ernst Match-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563
วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-17.00น. ณ ห้อง TA 111 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
วันที่ประกาศข่าว 22 มกราคม 2563
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการคณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4" ที่ ม
วันที่ประกาศข่าว 18 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 18-19 มกราคม 2563ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่ประกาศข่าว 30 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกฤษฎา ภาณุมนต์วาที นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
วันที่ประกาศข่าว 18 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายวัฒนพันธุ์ ฤทธิ์เต็ม นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานโครงการประกวด
วันที่ประกาศข่าว 31 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วันที่ประกาศข่าว 25 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่2 ประจำปี 2562 (TGeO2019) ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1][2][3][4][5][6]
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750