Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  นายกฤษฎา ภาณุมนต์วาที นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
วันที่ประกาศข่าว 18 ตุลาคม 2562
 


 
 
 
 

 

นายกฤษฎา ภาณุมนต์วาที นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร

ในการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในหัวข้อ “การงอกและความยาวรากของ
Vigna
radiata (L.) Wilczek และ Glycine max (L.) Merr. บนกากดินฟอกสีที่ผ่านการบำบัดด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่น”

โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 
     
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750