Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  คณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการคณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4" ที่ ม
วันที่ประกาศข่าว 18 ธันวาคม 2562
 


 
 
 
 

 
คณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลลงาน การประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดโดยสาขาวิขาภูมิสารสนเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงาน ดังนี้

การนำเสนอ ภาคบรรยาย    สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. เชิดศักดิ์  ทัพใหญ่  อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
ชื่อผลงาน : สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของมันป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การนำเสนอ ภาคโปสเตอร์    สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.นวลกมล  อาภรณ์พงษ์  อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ชื่อผลงาน : อิทธิพลของการใช้ไขน้ำมันดิบเป็นตัวเชื่อมผสานต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

การนำเสนอ ภาคบรรยาย    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
นางสาวกฤตพร  เอี่ยมสอิ้ง  นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมสำหรับการประเมินระบบการตรวจสอบข้าวโพดโดยใช้ IoT และ FOSS4G  

นางสาวเนติมา  อุดร   นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อผลงาน : การพัฒนาและออกแบบโมบายแอพลิเคชั่นระบบติดตามรถโรงเรียนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT
นางสาวอุไรรัตน์  อุ่นเมือง  นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ได้รับ รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน : การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ

การนำเสนอ ภาคโปสเตอร์    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
นางสาวพิจิตรา  พะยิ้ม    นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูล Landsat-8 และ Sentinel-2 เพื่อประเมินพื้นที่เผาไหม้ทางการเกษตร ปี 2559 - 2562 พื้นที่ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

 
     
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750