Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  ขอแจ้งมาตรการการใช้งานห้องและเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-19
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2563
 


 
 
 
 

 

ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

ขอแจ้งมาตรการการใช้งานห้องและเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

 

1.งดการใช้งานห้องและเครื่องมือ ของห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการทุกกรณี (ทั้งนี้หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชาฯ  เท่านั้น)

2.หากต้องการใช้งาน ให้นิสิตทำแบบคัดกรองCovid-19 ตาม QR Code ที่แนบมาด้วยนี้ หากผ่านเกณฑ์จึงจะสามารถใช้งานได้

3.กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ซึ่งมีวางไว้บริเวณหน้าห้องAG 2408 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนขอ เท่านั้น (กรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า 2-3วัน)

4.แคปรูปแบบคัดกรองCovid-19 ที่ผ่านเกณฑ์ และ ถ่ายรูปแบบฟอร์มการขอใช้งานห้องและเครื่องมือ ส่งมาทางไลน์ของเจ้าหน้าที่ (พรสวรรค์) เพื่อเบิกกุญแจเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5.นิสิตที่ขอใช้งานเครื่องให้มาใช้งานตรงตามเวลานัดหมาย และเมื่อใช้งานเสร็จให้รีบออกจากห้องพร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ใช้งานด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ให้ และล็อคห้องนั้นๆทันที

6.ห้ามนิสิตที่ไม่ได้ทำเรื่องขอใช้งานห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ เด็ดขาด

 

                                                    ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 
     
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750