Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ทุน
วันที่ประกาศข่าว 7 พฤษภาคม 2563
 


 
 
 
 

 
          ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรเงิน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
        -สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ทุน 
        -สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 
        -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน
         
           รวมทั้งสิ้น 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท ภาควิชาฯ ขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครขอทุนของนิสิตระดับบัณฑิตของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     โดยมีเกณฑ์ดังนี้
          1) นิสิตต้องผ่านการสอบโครงร่างวิจัยเรียบร้อยแล้ว
          2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาการให้ทุน

          โดยนิสิตสามารถปริ้นใบสมัครขอรับทุน และนำส่งที่สำนักงานภาควิชาฯ (โสนน้อย 089-7037920) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
     
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750