Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ

  
เรื่อง : การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา2/2558
รายละเอียด : กิจกรรมช่วยเหลือ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเน...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต การกักเก็บ การขนส่ง และบำบัด กรณีศึกษา โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนฝั่ง
รายละเอียด : การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นใ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด : โครงการไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาควิชาทรัพยากรธรรม...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด : การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ประจำป...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด : การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ประจำปีก...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการสัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่2/2557
รายละเอียด : โครงการสัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา/การฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด : กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา/การฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาภ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 6
รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ร...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาทรัพยากรธรรม...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 2
รายละเอียด : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่ง...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FirstPrevious . . . 2 3 4 [5] 6 7 NextLast


 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750