Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา2/2558

 


กิจกรรมช่วยเหลือ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร                [1]
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750