Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9

 


นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 (TSG # 9 ) ระหว่างวันที่วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย นางสาวอภิษฐา ยอดยิ่ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย นางสาวจามจุรี ธรรมัง ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคบรรยาย นางสาวจุฑามาศ สุริยนต์ ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์


อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา และ นิสิตตัวแทน ทั้ง 6 คน จากม.นเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 (TSG # 9 ) ระหว่างวันที่วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นิสิตนักศึกษาที่รับรางวัลนำเสนอบนเวทีดีเด่น ดี และชมเชย สาขาวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ในงาน TSG # 9 ณ ม.ทักษิณ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งนางสาวอภิษฐา ยอดยิ่ง นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย และนางสาวจามจุรี ธรรมัง นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคบรรยาย

นิสิตนักศึกษาที่รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น ดี และชมเชย สาขาวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ในงาน TSG # 9 ณ ม.ทักษิณ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งนางสาวจุฑามาศ สุริยนต์ นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์
                [1]
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750