Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”

 


        ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2" วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สุพัฒน์ พลซา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัล การนำเสนอภาค บรรยาย สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดีเด่น ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ มกกงไผ่ 
          เรื่อง การสะสมของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช)ในหอยแมลงภู่ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ดี ได้แก่ นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น 
           เรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติดินต่อความสามารถในการเก็บกักน้ำของดินในพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม  

รางวัล การนำเสนอภาค โปสเตอร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดีเด่น ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์ 
          เรื่อง การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL 
ดี ได้แก่ นายอาวุธ หมั่นหาผล 
          เรื่อง คุณภาพน้ำทะเลในบริเวณการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด 

รางวัล การนำเสนอภาค บรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง Main Conference) 
ดีเด่น ได้แก่ นายสาธิต ภูผิวคำ
         เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อน้ำท่าในลุ่มน้ำพอง โดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา SWAT 
ดี ได้แก่ นายเขมณัช สีหวัลลภ 
         เรื่อง การประเมินพื้นที่มลทัศน์ที่เกิดจากป้ายโฆษณา โดยการบูรณาการระหว่างทัศนวิสัยร่วมและการประเมินการรับรู้ พื้นที่ศึกษาวงเวียนใหญ่ 

รางวัล การนำเสนอภาค บรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง Auditorium) 
ดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ สุริยศ 
          เรื่อง การพัฒนาระบบค้นหาตำแหน่งและบริการอู่ซ่อมรถบนระบบแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด 
ดี ได้แก่ นางสาววาจาทิพย์ การกล้า  
          เรื่อง การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล เพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis 

รางวัล การนำเสนอภาค โปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี 
          เรื่อง การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของปัญหาหมอกควัน: ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
ดี ได้แก่ นายจิรากร แสงโปร่ง 
         เรื่อง การจำลองปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                [1] 2 3 4 . . . Next Last
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750