Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3" วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

 


ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3" วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สุพัฒน์ พลซา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัล การนำเสนอภาคบรรยาย ดีเด่น ห้อง Main Conference ได้แก่ นาย ชวนะนันท์ หงษ์ยนต์ เรื่อง การวัดระดับการเติบโตอย่างไร้ระเบียบของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ :กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหลักในจังหวัดขอนแก่น

รางวัล การนำเสนอภาคบรรยาย ดีเด่น ห้อง Auditorium ได้แก่ นายณพล อนุตตรังกูร เรื่อง การประเมินการชะล้างพังทะลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รางวัล การนำเสนอภาค โปสเตอร์ ดีเด่น ได้แก่ นางสาวเทียมจันทร์ นิลสนธิ เรื่อง การประเมินการสะสมแคดเมียมของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ในจังหวัดพิษณุโลก

รางวัล การนำเสนอภาค โปสเตอร์ ชมเชย ได้แก่ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ เรื่อง การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

                [1] 2 3 Next Last
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750