.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document

กำหนดการ

31 กรกฎาคม 2561
(ขยายเวลาการรับสมัคร)
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
24 สิงหาคม 2561
(เปลี่ยนแปลงวันประกาศผล 
จาก 20 สค. เป็น
24 สค.)
ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ
15 กันยายน 2561
วันสุดท้าย
ของการส่งบทความฉบับเต็ม *

15 ตุลาคม 2561
(แจ้งประกาศ ล่าช้า)

ประกาศผลการคัดเลือกบทความฉบับเต็ม
14 ธันวาคม 2561
นำเสนอผลงานวิจัย
Untitled Document
 
 

การประชุมทางวิชาการ
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3”
“The 3rd Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 
 
 
ดาวน์โหลด Proceedings ฉบับเต็ม  
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สาขา เทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
นายอิทธิเทพ อ่อนปาน
E-mail : ittithepo@nu.ac.th
โทรศัพท์ : 055-962840
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
E-mail : narumonsk@gmail.com
โทรศัพท์ : 055-962841, 086-9383063

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรสาร   : 055-962750

จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก