Untitled Document
images_04
menu_right
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 25 เมษายน 2560  
  ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดร. ปาณิสรา เทพกุศล 29 มีนาคม 2560  
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพร อินเจริญ ที่ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... 29 มีนาคม 2560  
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ ที่ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 เมษายน 2560  
  สรุปสถานประกอบการ โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 26 มกราคม 2560  

    
  การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ...  
  กิจกรรม ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และโครงการ"ประเพณีมอบจอบและสานสัมพันธ์ ...  
  กิจกรรมรายวิชาการฝึกงานด้านการผลิตพืช หน่วยที่ 1 (ดำนา) ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ ...  
  การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ...  
  การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขบางแก้ว 2558 ...  
  กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานด้านวิชาเคมี ...  

template2
»
»
»
»
» เอกสารประกอบรายวิชา 121113 Ruminants Production
» Facebook ภาควิชา
»
» ระบบสารบรรณ(E-Document)
» ระบบทะเบียน (E-Registrar)
» ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ฯ
» E-Mail (NU Mail)
» แผนที่สถานีวิจัยและฝึกอบรม บึงราชนก
» คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
» ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
» ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
   

Copyright 2011 All right and reserves Department of Agricultural Science
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 055-962-748, Fax. 055-962-704