Untitled Document
images_04
menu_right
 
  งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (วันที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค.63) 22 กรกฎาคม 2563  
  มคอ.3 รายวิชา 107431 ไรโซแบคทีเรียกับการกระตุ้นพืชต้านทานโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 8 กรกฎาคม 2563  
  เอกสารประกอบการอบรมปรับพื้นฐานรายวิชา เคมี (เพิ่มเติม) 1 มีนาคม 2562  
  เอกสารประกอบการอบรมปรับพื้นฐานรายวิชา เคมี 6 สิงหาคม 2561  
  ประมวลรายวิชา 107292 ฝึกงาน 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 6 สิงหาคม 2561  
  ประมวลรายวิชา 107300 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2 สิงหาคม 2561  
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 25 เมษายน 2560  

    
  การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ...  
  กิจกรรม ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และโครงการ"ประเพณีมอบจอบและสานสัมพันธ์ ...  
  กิจกรรมรายวิชาการฝึกงานด้านการผลิตพืช หน่วยที่ 1 (ดำนา) ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ ...  
  การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ...  
  การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขบางแก้ว 2558 ...  
  กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานด้านวิชาเคมี ...  

template2
»
»
»
» ประมวลรายวิชาโรคพืชวิทยาเบื้องต้น
» เอกสารประกอบรายวิชา 121113 Ruminants Production
» Facebook ภาควิชา
»
» ระบบสารบรรณ(E-Document)
» ระบบทะเบียน (E-Registrar)
» ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ฯ
» E-Mail (NU Mail)
» แผนที่สถานีวิจัยและฝึกอบรม บึงราชนก
» คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
» ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
» ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
   

Copyright 2011 All right and reserves Department of Agricultural Science
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 055-962-748, Fax. 055-962-704