menu
center
 
การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


หลักการและเหตุผล

   การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย นับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

   การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นเจ้าภาพ จัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงครั้งนี้ที่เป็น ครั้งที่ 12 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการสถาปนาครบรอบ 30 ปี โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบครอบ 30 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา และพัฒนาต่อยอดเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
ระหว่างนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
    2.เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับชาติให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง
แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

วัน เวลา สถานที่
   กำหนดการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมภายในงาน
 • การบรรยายพิเศษ
 • การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในสาขาต่างๆ ดังนี้

 •    - สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ(Physical Geography) ภูมิศาสตร์กายภาพเป็นการศึกษาลักษณะและส่วนประกอบทั้งหมดของโลก ประกอบด้วย ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค ภูมิศาสตร์ทางกายภาพมุ่งเน้นไปที่ลักษณะของและกระบวนการสร้างและเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวของโลก เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมร่วมสมัยของโลกและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพสามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา เช่น ธรณีสัณฐานวิทยา ภูมิอากาศวิทยา อุทกวิทยา และชีวภูมิศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ภูมิศาสตร์กายภาพสมัยใหม่มีการศึกษาในแบบองค์รวมมากขึ้นในการวิเคราะห์ระบบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Quaternary มีการใช้และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถิติ ระบบภูมิสารสนเทศ และการสำรวจระยะไกล โดยมีเนื้อหา ทฤษฎีและผลลัพธ์ สอดคล้องกับคำอธิบายข้างต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
     - สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถานที่ และสภาพแวดล้อม เพื่อค้นหาความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความสัมพันธ์ แนวโน้ม และประวัติความเป็นมาทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา การศึกษาภูมิศาสตร์มนุษย์มีการนำเอาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด และวิธีการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นการจัดระบบและการเกิดกระบวนการเชิงพื้นที่ของชีวิตมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับสถานที่และธรรมชาติ โดยมีเนื้อหา ทฤษฎีและผลลัพธ์ สอดคล้องกับคำอธิบายข้างต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
     - ภูมิสารสนเทศประยุกต์ (GeoApplications) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ สถานการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ทางด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และกายภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัย เช่น การใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ทั้งในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการวิเคราะห์เชิงสถิติที่หลากหลายอย่างบูรณาการ การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้แผนที่บนเว็บและสมาร์ทโฟนที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การประยุกต์การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geovisualization) เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆ ของข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรวจที่ทันสมัย เช่น อากาศยานไร้คนขับ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่างๆ ในการสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในงานรีโมทเซนซิงและโฟโตแกรมเมตรี เป็นต้น โดยมีสัดส่วนของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด
     - สาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทตโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งในด้านเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการสำรวจ จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ และด้านอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างผลงานวิจัย เช่น การพัฒนาเครื่องมืออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geodata) การประมวลข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning) ระบบที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การพัฒนาโปรแกรมส่วนเสริม (Plugin) บนซอฟท์แวร์ GIS และบนแผนที่ออนไลน์ การพัฒนาโปรแกรมหรือระบบบริการข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถต่อยอดได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Application Program Interface : API) เป็นต้น

  **** ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งผลงานได้ทั้งหมด 6 ผลงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย 3 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ 3 ผลงาน โดยจะเลือกส่งผลงานในสาขาใดก็ได้ตามจำนวนผลงานที่กำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัย

  กำหนดการส่งผลงานวิจัย
     ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานวิจัย กรุณาส่งเรื่องเต็ม (Full Paper) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด สามารถ ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนเรื่องเต็ม (TSG12_FullTemplate) ได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12

                วัน

                              รายละเอียด

    วันที่ 16 ธันวาคม 2562

    วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
    โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12
    พร้อมแนบไฟล์   โดยการส่งเป็น 2 ไฟล์ คือ
    1) ไฟล์สกุล doc หรือ docx และ
    2) ไฟล์สกุล pdf
    การตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเป็นผู้แต่งชื่อแรกตามด้วยคำว่า fullTSG12
    เช่น ชื่อผู้แต่งชื่อแรกคือ Name ชื่อไฟล์ เรื่องเต็มคือ NamefullTSG12.docx


    วันที่ 25 ธันวาคม 2562

    แจ้งผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอผลงาน

  อัตราค่าลงทะเบียน
           -  อาจารย์ 1,000 บาท    
           -  นิสิต นักศึกษา 300 บาท
  *ทั้งนี้  ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พัก*

     ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับ
  1) Flash Drive จำนวน 1 ชิ้นต่อเรื่องซึ่งจะมีเอกสารประกอบการประชุมและเรื่องเต็ม หรือท่านสามารถดาวโหลดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12
  2) อาหารกลางวันและอาหารว่าง

  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัย
     กรุณาแจ้งความจำนงพร้อมแนบไฟล์เรื่องเต็ม ซึ่งรวมบทคัดย่อแล้ว ไม่เกิน 6 หน้า ตามกำหนดการส่งผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรื่องเต็ม(TSG12_FullTemplate)
  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12

  วิธีลงทะเบียน
    1) ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน online ผ่านทางระบบ internet ที่ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12    พร้อมแนบไฟล์เรื่องเต็ม (full paper) ด้วยตนเอง
  (กรุณาใช้ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
     2) สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ให้ลงทะเบียนโดยมีผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัย ให้ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม
  พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ที่ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12

  วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
        ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี : โครงการฝึกอบรมบริการวิชาการ คณะเกษตรฯ เลขที่บัญชี : 857-0-39056-4 โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม การโอน และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน โดยแฟกซ์หรือรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินและระบุรายละเอียดชื่อ และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา) โดยส่งมาที่เบอร์โทรสาร 055-962709, 055-962750 หรือ E-mail : sanonoi18@gmail.com (ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
        นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน โทรศัพท์ : 055-962757, E-mail : sanonoi18@gmail.com
        คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
        โทรสาร : 055-962750, 055-962709

  การเสนอผลงาน
  - การเสนอผลงานในภาคบรรยาย นำเสนอผลงานในรูปแบบ Power point แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกินเรื่องละ 10 นาที และ 5 นาที สำหรับการซักถาม
  - การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ แสดงโดยเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80x120 เซนติเมตร พร้อมเจาะมุมทั้ง 4 ด้าน สามารถติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  การส่งเรื่องเต็ม
  - คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้และดำเนินการตีพิมพ์เรื่องเต็ม (full paper) - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานวิจัย ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติตามคำแนะนำการเขียนเรื่องเต็มอย่างเคร่งครัด โดยสามารถเข้าไปดูคำแนะนำการเขียนเรื่องเต็ม (full paper)
  ได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/tsg12

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    

  ชื่อ –สกล

  ผู้ประสานงาน

  เบอร์โทรศัพท์

  E-mail

  อาจารย์ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ

  การประชุม

  0-5596-2756
  092-9457891

  tanyalaks@nu.ac.th

  นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน

  สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ

  0-5596-2757
  089-7037920

  sanonoi18@gmail.com

  นางสาวพรสวรรค์ กลมกลิ้ง

  สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์

  0-5596-2841
  099-2963526

  phonsawan9887@gmail.com

  นายอิทธิเทพ อ่อนปาน

  สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

  0-55962840
  094-6240423

  ittithepo@nu.ac.th


  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรสาร : 055-962750,055-962709


  menurightun