Untitled Document
menu
Aleo Flash Slideshow Gallery Maker
menu_right
template2
» ตารางปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
» ปฏิทินกิจกรรมของภาควิชา
» ปัญหาพิเศษ 2556
» ปัญหาพิเศษ 2555
» วิดิโอสาธิตการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
» ระบบสารบรรณ(E-Document)
» ระบบทะเบียน (E-Registrar)
» ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ฯ
» E-Mail (NU Mail)
» Webboard
» คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
» ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
» ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ 28 สิงหาคม 2563  
  เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams 2 เมษายน 2563  
  ใช้ Google Form จัดทำข้อสอบ แล้วต้องการจำกัดเวลาในการจัดสอบ 20 มีนาคม 2563  
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสวก. กลุ่มเศรษฐกิจภาคเกษตรเข้มแข็ง" 17 ตุลาคม 2562  
  ขอเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 30 พฤษภาคม 2562  

    
  โครงการบัณฑิตพบน้อง 2563 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ...  
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food S ...  
  โครงการศึกษาดูงานของนิสิต(WiL) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2 ...  
  คณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนิสิตระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...  
  ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ...  
  กิจกรรมการนำเสนอผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสา ...  


Copyright 2012 All right and reserves Department of Agro-Industry
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 055-962-749, Fax. 055-962-703