top_menu
Untitled Document
     
 
  ชื่อหลักสูตร  
  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Environmental Science  
     
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
  ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Environmental Science)  
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Environmental Science)  
     
  ปรัชญาของหลักสูตร  
  ผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลุ่มลึก มีอิสระ และมีมาตรฐานวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และผสมผสานความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยภายในท้องถิ่นหรือภูมิภาคออกสู่ระดับนานาชาติได้ และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุของปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและนำความรู้และนวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อื่นได้  
     
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีทักษะและความสามารถในการวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
 
  2. มีความสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม

 
     
  โครงสร้างหลักสูตร  
  จำนวนหน่วยกิต โดยจัดการศึกษา 4 แบบ คือ  
  1. กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  2. กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
  3. กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
  4. กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
     
 

รายการ

เกณฑ์ ศธ. (พ.ศ. 2558)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

แบบ 1.1

แบบ
1.2

แบบ 2.1

แบบ 2.2

แบบ 1.1

แบบ
1.2

แบบ 2.1

แบบ 2.2

1. งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า

–

–

12

24

–

–

12

24

 1.1 วิชาบังคับ

–

–

–

–

–

–

–

12

 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

–

–

–

–

–

–

12

12

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

48

72

36

48

48

72

36

48

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

–

–

–

–

7

10

7

10

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า

48

72

48

72

48

72

48

72

 
     
  ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร  
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 รวมจ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท  
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรแบบ 1.2 และ แบบ 2.2 รวมจ่ายตลอดหลักสูตร 260,000 บาท  
     
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
  - อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- นักวิจัยในสถาบันวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 
     
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 
 

ที่

 

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการ
ศึกษา

สาขาวิชา

 

สำเร็จการศึกษา         จากสถาบัน

 

ประเทศ

ปีที่สำเร็จการศึกษา (พ.ศ.)

1

นายจรูญ สารินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Environmental Science

University of Aberdeen

UK

2543

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2537

วท .บ.

สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2531

2

นายชนินทร์ อัมพรสถิร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Environmental Science

Newcastle University

UK

2544

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

2536

ค.บ.

ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2531

3

นางสาวพันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Environmental Technology

King Mongkut’ s University of Technology Thonburi

Thailand

2548

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ไทย

2540

พย .บ.

พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

253 5

 
     
  Download เอกสาร  
   รายละเอียดของหลักสูตร ปรับปรุง 2560  
     
 

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map