top_menu
Untitled Document
     
 
  ชื่อหลักสูตร  
  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
  ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Geographic Information Science  
     
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)  
  ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)  
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Geographic Information Science)  
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Geographic Information Science)  
     
  ปรัชญาของหลักสูตร  
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด ทักษะการแก้ปัญหา และสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้เครื่องมือบูรณาการกับฐานความรู้ด้านทฤษฎี และเทคนิควิธีการด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต และระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  
     
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
1. มีความรู้และเข้าใจแนวความคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลเชิงพื้นที่ จากสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้
 
  2. มีทักษะในการวิจัย สามารถสร้างงานวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และประยุกต์ใช้ หรือสร้างเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการวางแผนและจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ได้  
  3. มีความเข้าใจ ใฝ่รู้ และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการศึกษา ตลอดจนเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตในโลกปัจจุบัน  
  4. ถึงพร้อมด้านจิตพิสัยของการเป็นมหาบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำพาสังคมส่วนรวมไปสู่ความเป็นสุข  
     
  โครงสร้างหลักสูตร  
  1. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
  2. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
     
 

ลำดับ
ที่

รายการ

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

1

 


2
3

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า

    1. วิชาบังคับ
    2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต


-
-

36
-


12
-

12
-


-
-

36
5


24
12
12
12
5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36

36

36

36

 
     
  ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร :  
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 100,000 บาท  
     
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
  1. นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์
2. นักวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง
3. นักวางแผนภูมิภาค
4. นักจัดการระบบเมืองและชนบท
5. นักวิเคราะห์เพื่อบรรเทาและป้องกันภัยสาธารณะ
6. นักวิชาการด้านการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
7. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
8. นักวิจัย
9. ประกอบอาชีพอิสระด้านต่างๆ
 
     
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จบการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

 ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

นายกัมปนาท ปิยะธำรงชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Geography

University College London

อังกฤษ

2548

M.Eng.

Remote Sensing & GIS

Asian Institute of Technology

ไทย

2543

วท.บ.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2539

2

นายสิทธิชัย ชูสำโรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Urban Informatics

Osaka City University

ญี่ปุ่น

2557

M.S.

Urban Informatics

Osaka City University

ญี่ปุ่น

2554

วท.บ.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2547

3

ร้อยเอกอนุชิต วงศาโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

D.Tech.Sc.

Remote Sensing & GIS

Asian Institute of  Technology

ไทย

2551

วท.ม.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2538

วท.บ.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

2531

 
     
  Download เอกสาร  
   รายละเอียดของหลักสูตร ปรับปรุง 2560  
     
 

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map
Home Contact Map Site map