1. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์, ปรับปรุงพันธุ์พืช, การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร, ธุรกิจเกษตร, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2. สาขาสัตวศาสตร์ (สัตวศาสตร์, สัตวบาล, สัตวแพทย์, เทคโนโลยีอาหารสัตว์)


3. สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ, เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
4. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, โภชนาการ, การแปรรูป, เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)