.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
Untitled Document

กำหนดการ
(ขยายเวลา ครั้งที่ 2)
Update 8 ธ.ค. 64

7 มกราคม 2565
การส่งบทความฉบับเต็ม ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
(Full Paper)
21 มกราคม 2565
การประกาศผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
28 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
4 กุมภาพันธ์ 2565
การประกาศผลการตอบรับบทความ
18 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและจ่ายค่าลงทะเบียน
24-25 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอผลงานวิจัย
Untitled Document
 
 

การประชุมทางวิชาการ
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6”
“The 6th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด เกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานระดับดีเด่น

 ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เรื่อง ผู้นำเสนอผลงาน หน่วยงาน เกียรติบัตร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่ออัตราการชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ลุ่มน้ำภูเขา  น้ำทิพย์  วิเทียนรัมย์,
  คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาสภาพลักษณะภูมิประเทศสำหรับการจัดการเชิงพื้นที่ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากอุทกภัยซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย  เจนจิรา บัวหอม,
  จิดาภา สิงสันจิตร,
  ณัฐพล จันทร์แก้ว
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

เรื่อง ผู้นำเสนอผลงาน หน่วยงาน เกียรติบัตร
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และโครงสร้างทางสังคมของไม้ต้นในป่าผลัดใบ บริเวณศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ณัฐธิดา พิมพ์พงษ์,
  นภัสร ทองศรี,
  เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวต่อพื้นที่สีเขียวด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา : อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ญาโณทัย แก้วทอง,
  นัฐพล มหาวิค
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทะยานขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนในศตวรรษที่ 21 : บทวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์  ณฏัฐพล บุณยพิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีผลต่อการกระจายของปลาผิวน้ำในบริเวณอ่าวไทย  ลักษมี ดอนลาว,
  อสมาภรณ์ สิทธิ,
  ชูเดช โลศิริ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลกระทบของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลต่อความถี่ ความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน และปริมาณฝนในประเทศไทย  ฐานิต นุกูลราษฎร์,
  ธงทิศ ฉายากุล,
  ปัทมา สิงหรักษ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำแผนที่เศษซากใบไม้ที่ร่วงหล่นสะสมเพื่อสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิงและป้องกันไฟป่าภายในป่าเต็งรังของอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต  วิภพ แพงวังทอง,
  จิรภัทร กันธิยาใจ
 มหาวิทยาลัยพะเยา
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม PRISMA และอัลกอริธึมการเรียนรู้เครื่อง  ศุภิรักษ์ สุบงกช,
  กฤชญาณ อินทรัตน์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปกคลุมเรือนยอดของป่าไม้ (Forest Canopy Density : FCD) และมวลชีวภาพโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT–8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เกริกชณัฐ ภู่พุ่ม,
  จรัณธร บุญญานุภาพ
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

    นำเสนอแบบออนไลน์


สอบถามเพิ่มเติม

อ.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ โทร 087-3319640

อ.สมกมล รักวีรธรรม โทร 086-1120719


ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
       
จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง