Untitled Document
images_04
 

 

template2
  แนะนำภาควิชา
» ประวัติภาควิชา
» วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
» นโยบายภาควิชา
» โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา
» นโยบายการประกันคุณภาพ
» กรรมการภาควิชา
» อัตลักษณ์ของภาควิชา
» รายงานการประชุมภาควิชา
» แผนกลยุทธ์ของภาควิชา ทส. 2554–2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

Untitled-1

 
 อัตลักษณ์ของภาควิชา  
   
 

         การกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของภาควิชา “ผลิตบัณฑิต นักวิจัย”

คำอธิบายตัวบ่งชี้  :
          ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และนโยบายของภาควิชาฯ โดยมีองค์ประกอบในด้านกระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์อย่างครบถ้วน อันเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ภาควิชาจำดำเนินการบูรณาการทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิตกับการวิจัย

เกณฑ์มาตรฐาน :

  1. มีระบบและกลไก ในการผลิตบัณฑิตนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชาฯ และคณะเกษตรศาสตร์ฯ
  2. ทุกหลักสูตร/ทุกระดับมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย
  3. มีแหล่งทุนหรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. มีการสนับสนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในด้านห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/ห้องสมุดหรือแหล่ง

    ค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

  1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสาร
    วิชาการ หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
  2. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 3 และข้อ 4 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
  3. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการผลิตบัณฑิตนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชาฯ

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
  

     1.  มีการกำหนดนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยให้แก่บุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ
     2.  มีแหล่งทุนหรือการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรหรือนิสิต
     3.  มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทำงานวิจัยให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม
     4.  ทุกหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้องมีรายวิชาที่สนับสนุนในด้านการฝึกทักษะการทำวิจัยให้กับนิสิตในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
     5.  มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางการวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของนิสิต

       

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750