Untitled Document
images_04
 

 

template2
  แนะนำภาควิชา
» ประวัติภาควิชา
» วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
» นโยบายภาควิชา
» โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา
» นโยบายการประกันคุณภาพ
» กรรมการภาควิชา
» อัตลักษณ์ของภาควิชา
» รายงานการประชุมภาควิชา
» แผนกลยุทธ์ของภาควิชา ทส. 2554–2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

Untitled-1

 
 วิสัยทัศน์ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
 

            วิสัยทัศน์ของภาควิชา คือ "รวมพลังให้เป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการภายในบริบทภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการ "พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของภาควิชา โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์" และมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

         1. จัดให้มีพลวัตของหลักสูตรสำหรับผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จริยธรรม และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติพร้อมทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

         2. จัดหา พัฒนา และปรับปรุงระบบปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอ

         3. สร้างกระบวนการงานวิจัยอย่างมีบูรณาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนการสอน และขยายฐานงานวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน

         4. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานอาจารย์ ทั้งที่เป็นงานทบทวนและเรียบเรียง และรายงานการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ออกสู่เวทีวิชาการระดับชาติและระดับสากล

         5. จัดให้มีกิจกรรมขององค์กรที่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีไว้เป็นมรดก ของชาติ

         และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
         
1) นโยบายการผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอนหลักสูตรที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน
           2) นโยบายการพัฒนานิสิตและบัณฑิต
           3) นโยบายด้านการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
           4) นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม
           5) นโยบายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
           6) นโยบายด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ใน http://www.agi.nu.ac.th/nred/about.php?view=policy

          ทั้งหมดนี้ ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมมาตามอัตลักษณ์ของภาควิชาฯ ที่จะทำการ “ผลิตบัณฑิตและนักวิจัย” โดยภาควิชาฯ ได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และนโยบายของภาควิชาฯ โดยมีองค์ประกอบในด้านกระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
           1.มีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตนักวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาฯ ทุกหลักสูตร/ทุกระดับมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย
           2.มีแหล่งทุนหรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
           3.มีการสนับสนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในด้านห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/ห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
           4.มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
           5.มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 3 และข้อ 4 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น และ
           6.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการผลิตบัณฑิตนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชาฯ
     

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750