Untitled Document
images_04
 

 

template2
  แนะนำภาควิชา
» ประวัติภาควิชา
» วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
» นโยบายภาควิชา
» โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา
» นโยบายการประกันคุณภาพ
» กรรมการภาควิชา
» อัตลักษณ์ของภาควิชา
» รายงานการประชุมภาควิชา
» แผนกลยุทธ์ของภาควิชา ทส. 2554–2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

Untitled-1

 
 นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
 

            การบริหารและพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดเอาไว้ว่าจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่จะ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งหลัก และแปลงเป็นนโยบายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

         1. นโยบายด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

         2. นโยบายพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม

         3. นโยบายพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม

         4. นโยบายพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         5. นโยบายพัฒนาการบริหารจัดการ

         6. นโยบายพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

         ภายในนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ (https://ww2.agi.nu.ac.th/?page_id=2254) ซึ่งเป็นนโยบายข้อที่ 5 ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร ภาควิชา และคณะฯ พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

         สำหรับภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำเข้าระบบคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบการตรวจสอบไปกลับของกระบวนการจัดทำและตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและครอบคลุม เพื่อสนองตอบต่อความสำคัญดังกล่าว ภาควิชาฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ไว้สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดจัดทุกปีการศึกษา อีกทั้ง ภาควิชาฯ ยังได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้สามารถใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

         ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับเปลี่ยนระบบการเตรียมการจัดการเรียนรู้และการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ใหม่ เพื่อเตรียมการรองรับการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA: ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่งหลักสูตรเดิมทั้งหมด 7 หลักสูตรของภาควิชาฯ ไม่มีสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินตนเองในรูปแบบใหม่ คือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs: Expected Learning Outcomes) ดังนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีความสามารถในการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้งหมดขึ้นมา และอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แทนการทำ มคอ.3 และจำทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้แทนการทำ มคอ.5 อัพโหลดลงในระบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ได้อย่างพร้อมเพรียง     

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750