Untitled Document
images_04
 

 

template2
  แนะนำภาควิชา
» ประวัติภาควิชา
» วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
» นโยบายภาควิชา
» โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา
» นโยบายการประกันคุณภาพ
» กรรมการภาควิชา
» อัตลักษณ์ของภาควิชา
» รายงานการประชุมภาควิชา
» แผนกลยุทธ์ของภาควิชา ทส. 2554–2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

Untitled-1

  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

          การจัดองค์กรภายในของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งงานตามพันธกิจออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิชาการ งานนโยบายและแผน งานพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภาพข้างล่าง


          โครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาควิชา (รองหัวหน้าภาควิชาฯ มีจำนวน 2 คน แบ่งงานกำกับดูแลตามแผนภาพ) กรรมการประจำภาควิชา (มีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน รองหัวหน้าวิชาฯ ท่านหนึ่งเป็นรองประธาน รองหัวหน้าภาควิชาฯ อีกท่านหนึ่งเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาโดยใช้มติที่ประชุม โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) และเลขานุการภาควิชา (ทำหน้าที่อำนวยการและบริการงานของภาควิชา) ดังแผนภาพข้างล่าง

          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของภาควิชาฯ มีจำนวน 7 คนจาก 7 หลักสูตร โดยได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานิสิต การบริหารวิชาการ การรับเข้านิสิตใหม่ การปฐมนิเทศ การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ การจัดโครงการและการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา การพิจารณารับอาจารย์ใหม่ และทำรายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอเป็นรายงานการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในการประชุมกรรมการประจำภาควิชาฯ เพื่อให้ที่ประชุมให้การรับรองทุกครั้ง

          สำคัญไปกว่านั้น ภาควิชาฯ ยังได้เสนอให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีประกาศแต่งตั้งประธานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน และห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ์ การทำงานวิจัย การบริการวิชาการ และการแสดงนิทรรศการที่สำคัญ รวมถึงมีหน้าที่ในการวางแผนจัดซื้อและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์รายการใหม่ และการจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมแซมครุภัณฑ์


       
รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ รองหัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ รองหัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          
                         

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750