Untitled Document
images_04
  template2
ปริญญาตรี
» วท.บ.สาขาภูมิศาสตร์
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
» วท.บ.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
ปริญญาโท
» วท.ม.สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
» วท.ม.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรใหม่ 2560
» วท.ม.สาขาวิทยาศาสตร์
        สิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
ปริญญาเอก
» ปร.ด.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
» ปร.ด.สาขาวิทยาศาสตร์
        สิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรใหม่ 2560

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
             สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) (สำหรับนิสิต รหัส 60-64)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Geography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
Bachelor of Science (Geography)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
B.S. (Geography)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี

ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรผลิตนักภูมิศาสตร์ที่มีความเป็นอิสระและหลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่อย่างบูรณาการ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นงานวิชาการ โปรแกรมวิเคราะห์ที่ตั้งและพื้นที่ และออกแบบและวางแผนระบบพื้นที่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1)เป็นผู้รอบรู้วิชาการและวิชาชีพภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คิดเป็นทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และมุ่งมั่นแสวงหาคามรู้อย่างต่อเนื่อง
2)เป็นผู้มีทักษะภูมิสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และการบริหารจัดการพื้นที่
3)เป็นผู้มีความเพียร คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อดทนอดกลั้น ชื่นชมความสำเร็จ และซื่อสัตย์
4)เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อส่วนรวม
5)เพื่อเป็นฐานวิชาการสำหรับพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการและประยุกต์ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ทั้งในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และแผนที่และภูมิสารสนเทศศาสตร์
6)เพื่อเป็นฐานวิชาการสำหรับสร้างงานบริการวิชาแก่ชุมชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อกิจการสาธารณะ การจัดระบบป้องกัน/รักษา/ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีปัญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และการวางระบบระเบียบเพื่อพัฒนาเป็นข้อบังคับและ/หรือกฎหมายที่ใช้เฉพาะพื้นที่หรือใช้ทั่วไป
หมวดวิชา   หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

 
       

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า


30
หน่วยกิต
1.1  วิชาบังคับ   30 หน่วยกิต
1.2  วิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต   1 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า


101 หน่วยกิต

      2.1 วิชาพื้นฐาน


28 หน่วยกิต

      2.2 วิชาเฉพาะด้าน


   

            2.1.1 วิชาบังคับ


40 หน่วยกิต

            2.1.2 วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า


21 หน่วยกิต

      2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี


6 หน่วยกิต

      2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   


6 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560

ปีที่ 1


ภาคการศึกษาต้น
001201 ทักษะภาษาไทย 3 (2-2-5)
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5)
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (2-2-5)
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
252111 แคลคูลัสมูลฐาน 4 (4-0-8)
104241 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3 (2-2-5)
104261 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5)

รวม

19


หน่วยกิต

 

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3 (2-2-5)
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (2-2-5)
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (2-2-5)
104212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ 3 (2-2-5)
104223 การทำแผนที่เบื้องต้น 3 (2-2-5)
252215 วิธีทางสถิติสำหรับการวิจัยภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5)
261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4 (3-3-7)

รวม

22


หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5)
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ 3 (2-2-5)
104271 บรรยากาศวิทยาเบื้องต้น 3 (2-2-5)
104333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5)
104214 เทคนิคสนามและการสำรวจ 3 (2-2-5)
214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
256101 หลักเคมี 4 (3-3-7)

รวม

22


หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
001XXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (2-2-5)
104353 ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง 3 (2-2-5)
104334 การรับรู้จากระยะไกล 3 (2-2-5)
104XXX วิชาบังคับกลุ่มมนุษย์หรือกายภาพ หรือ วิชาเลือกกลุ่มแผนที่ 3 (2-2-5)
104324 การออกแบบแผนที่ 3 (2-2-5)
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 1 (0-2-1)
258101 ชีววิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)
258102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (0-3-2)

รวม

23


หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
104312 ปรัชญาและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5)
104314 ปัญหาพิเศษในวิชาภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5)
104331 โฟโตแกรมเมตตรี I 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1)

รวม

22


หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
104323 การทำแผนที่บนอินเตอร์เนต 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
104xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ หรือกายภาพ หรือแผนที่ฯ 3 (2-2-5)
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน 1 (0-2-1)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

รวม

16


หน่วยกิต

 

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
104482 สัมมนา 1 (0-2-4)
104488 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6 หน่วยกิต

รวม

7


หน่วยกิต

 

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
104498 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต หรือ
104499 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต

รวม

6


หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

           1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนซึ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
           2.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
                 รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์
                 ประธานกรรมการ    
                 อีเมล์: pathanar@gmail.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2756
                
                 ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา
                 กรรมการ    
                 อีเมล์: kitpromma@yahoo.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2732

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
                 กรรมการ    
                 อีเมล์: wapakorna@nu.ac.th
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2755

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล มหาวิค
                 กรรมการ 
                 อีเมล์: nattaponm@nu.ac.th
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2752

                 อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆอรุณ
                 กรรมการ    
                 อีเมล์: prasit.m@gmail.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2753


                 นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน
                 เจ้าหน้าที่ธุรการ    
                 อีเมล์: Sanonoi18@gmail.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2757

การรับเข้าศึกษาต่อ
                 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูไปที่ เวปไซต์ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   www.acad.nu.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
                 128,000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ และกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
            เมื่อจบออกไปสามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิศาสตร์โดยรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สถานศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นพนักงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบและจัดทำแผนป้องกันฟื้นฟู การจัดระบบบริการสาธารณสุข การวางแผนตอบสนองและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยใช้แบบจำลองและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นกรอบและเครื่องมือ ในการทำงาน

สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ   
           เมื่อจบออกไปสามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิศาสตร์ นักทำแผนที่ นักแปลภาพถ่ายทางอากาศ และนักภูมิสารสนเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทำแผนที่ การจัดการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลที่ได้จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและดาวเทียมกำหนดพิกัดโลก การพัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ทำงานให้กับภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

 
     ดาวน์โหลด มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750