Untitled Document
images_04
  template2
ปริญญาตรี
» วท.บ.สาขาภูมิศาสตร์
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
» วท.บ.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
ปริญญาโท
» วท.ม.สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
» วท.ม.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรใหม่ 2560
» วท.ม.สาขาวิทยาศาสตร์
        สิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
  » หลักสูตรปรับปรุง 2565
ปริญญาเอก
» ปร.ด.สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรปรับปรุง 2560
» ปร.ด.สาขาวิทยาศาสตร์
        สิ่งแวดล้อม
  » หลักสูตรใหม่ 2560

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2560)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :Doctor of Philosophy Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Science)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  แบบ 1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  แบบ 1.2  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
  แบบ 2.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  แบบ 2.2  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552


ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  ภาษาภาษาอังกฤษ (กรณีมีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษา)

การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลุ่มลึก มีอิสระ และมีมาตรฐานวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และผสมผสานความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยภายในท้องถิ่นหรือภูมิภาคออกสู่ระดับนานาชาติได้ และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุของปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและนำความรู้และนวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อื่นได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีทักษะและความสามารถในการวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
2) มีความสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวดวิชา
หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2560

 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2  
1.งานรายวิชา(Course Work)        ไม่น้อยกว่า     12 24 หน่วยกิต
      1.1  วิชาบังคับ - - - 12 หน่วยกิต
      1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า - - 12 12 หน่วยกิต
2.วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า 48 72 36 48 หน่วยกิต
3.รายวิชาไม่บังคับหน่วยกิต 7 10 7 10 หน่วยกิต
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48
72
48 72 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

แผนการศึกษาแบบ 1.1

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

105654 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-6)
105651 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต

รวม
6

หน่วยกิต

 

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
105655 ทักษะวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105652 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต

รวม
6

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
105653 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
105663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9  หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
105664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9  หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
105665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
105666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9  หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต
 
แผนการศึกษาแบบ 1.2
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
105583 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-6)
105651 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
105667 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
105654 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-6)
105655 ทักษะวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0–2–1)
105652 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0–2–1)
105668 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
105653 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
105669 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
105671 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
105672 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
105673 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
105674 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
105675 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบ 2.1

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
105654 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต)  3 (3-0-6)
105651 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105xxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)
105xxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
6

หน่วยกิต

 

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
105655 ทักษะวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105652 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105676 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต
105xxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
6

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
105653 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
105677 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
105678 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
105679 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
105681 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบ 2.2

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
105511 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์                       3 (2–3–5)
105513 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 3 (2–3–5)
105583 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3–0–6)
105651 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105xxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
105654 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3–0–6)
105512 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 1 (0–2–1)
105514 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาม 3 (2–3–5)
105655 ทักษะวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (2–3–5)
105652 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0–2–1)
105xxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
105653 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1)
105682 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
105683 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
xxxxxx วิชาเลือก 3 (x–x–x)

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
105684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
105685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
105686 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต

 

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
105687 วิทยานิพนธ์ 6  แบบ 2.2 9 หน่วยกิต

รวม
9

หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

- คุณสมบัติทั่วไป
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

- หลักสูตรแบบ 1.1: ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย
             1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
             2.ต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร แผน ก หรือถ้าเป็นหลักสูตร แผน ข ต้องแสดงหลักฐานว่ามีประสบการณ์การทำวิจัย เช่น รายงานวิจัย หรือเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น
             3.กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบมีรายวิชา ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
             4.ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
             5.กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- หลักสูตรแบบ 1.2: ปริญญาตรีต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัย
            1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
            2.มีผลการเรียนดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
            3.มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี
            4.กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- หลักสูตรแบบ 2.1: ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชา
           1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
           2.ต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร แผน ก หรือ ถ้าเป็นหลักสูตร แผน ข ต้องแสดงหลักฐานว่ามีประสบการณ์การทำวิจัย เช่น รายงานวิจัย หรือเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น
           3.กรณีสำเร็จการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
           4.กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- หลักสูตรแบบ 2.2: ปริญญาตรีต่อปริญญาเอกเน้นการวิจัยโดยมีการศึกษางานรายวิชา
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
           2. มีผลการเรียนดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20
           3. กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์
                 ประธานกรรมการ 
                 อีเมล์: Csarin@hotmail.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2754

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
                กรรมการ 
                 อีเมล์: Chaninum@nu.ac.th
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2754

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
                 กรรมการและเลขานุการ
                 อีเมล์: pantipk@nu.ac.th
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2755

                 นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน
                 เจ้าหน้าที่ธุรการ
                 อีเมล์: Sanonoi18@gmail.com
                 เบอร์โทรศัพท์: 0-5596-2757

การรับเข้าศึกษาต่อ
                เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
                ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูไปที่ เวปไซต์ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   www.acad.nu.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
                การศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ค่าใช้จ่าย 200,000 บาท
                การศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 ค่าใช้จ่าย 260,000 บาท

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
              เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ดังนี้

ปริญญาเอก แบบที่ 1
            1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
            2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
            3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
            4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
            5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง
            6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง

ปริญญาเอก แบบ 2
           1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกำหนด
           2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
           3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
           4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
           5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
           6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
           7) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง
           8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัยในสถาบันวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
5. ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 
     ดาวน์โหลด มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750