Untitled Document
images_04
 

 

template2
  การประชุมภาควิชา ฯ
» กำหนดการประชุมภาควิชาฯ
» วาระการประชุมภาควิชาฯ
        (ครั้งล่าสุด)
» รายงานการประชุม

  วาระการประชุมภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566
วัน พุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง AG 1104 คณะเกษตรศาสตร์ฯ

 
 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1
การสนับสนุนการริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและงานวิจัยเชิงพื้นที่
สาระสำคัญ
     ตามที่มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 วาระสืบเนื่องที่ 3.1 ร่างประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯ เรื่อง การสนับสนุนการริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (pre-seed fund)  และวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.1 ร่างประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based collaboration research) ทั้งนี้เมื่อวันที่ ... ธันวาคม 2565 คณบดีได้ลงนามในประกาศทั้งสองฉบับเรียบร้อยและ และได้ประกาศแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบแล้ว โดยโครงการริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ขอรับการสนับสนุนได้โครงการละ 15,000 บาท และโครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนได้โครงการละ 10,000 บาท 
       มติ......................................................................................................................................................
1.1.2

การจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 18 ปี 2566

สาระสำคัญ

ตามที่มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 วาระสืบเนื่อง 3.1 การจัดงานเกษตรนเศวร ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้แนวคิดหลักว่า “sustainable integrative innovation agriculture” (บูรณาการนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน) โดยมีกิจกรรมหลัก 4 ส่วน คือ การแสดงผลงานวิชาการ (academic exhibition)  การแสดงและแข่งขันด้านการเกษตร (show & competition) การประชุมวิชาการ อบรวม และถ่ายทอดความรู้ (academic conference, knowledge transfer & seminar) และการแสดงสินค้าเกษตร (trade fair) ทั้งนี้โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้มีการจัดทำรายละเอียดและปฏิทินการดำเนินงาน และจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำ  ทุกเดือน จนกว่าจะถึงช่วงเวลาการจัดงาน จึงขอแจ้งคณะกรรมการภาควิชาฯ 

       มติ......................................................................................................................................................
1.1.3

รายงานความเห็น “โครงการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

สาระสำคัญ

ตามที่ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส (มหาชน) ที่จัดขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษา เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนต์ จำกัด ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในช่วงวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะอาจารย์ของภาควิชาฯ ที่ได้รับมอบหมายไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมเวทีดังกล่าวในพื้นที่ จึงได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เข้าพบที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565  เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม AG 1104 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงของผู้รับผิดชอบจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษา เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนต์ จำกัด ในวันดังกล่าวแล้ว คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นของข้อกังวลให้ผู้รับผิดชอบฯ รับทราบ และเพื่อไม่ให้ประเด็นสำคัญขาดหายไป ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต และอาจารย์ ดร.อุกฤต สมัครสมาน ได้จัดทำรายงานความเห็นฯ เพื่อส่งให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับทราบ พร้อมนำเรียนให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ และจัดส่งให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ต่อไป จึงขอแจ้งคณะกรรมการภาควิชาฯ  
เอกสารแนบวาระ1.1.3_1_2566.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.1.4

รายงานสรุปการเปิดอ่านเอกสาร e-Document ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญ

ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้งานธุรการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำสรุปรายงานการเปิดอ่านเอกสาร e-Document หนังสือเวียนต่างๆ ให้กับอาจารย์ในภาควิชาฯ โดยเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2565 นั้น ภาควิชาฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปการเปิดอ่านเอกสาร e-Document หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งคณะกรรมการภาควิชาฯ 
เอกสารแนบวาระ1.1.4_1_2566.pdf        มติ......................................................................................................................................................
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการฝ่ายต่างๆ
      1.2.1 กรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา:
      1.2.2 กรรมการฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต:
      1.2.3 กรรมการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา:
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ จากประธานบริหารหลักสูตร
    1.3 .1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      1.3.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      1.3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.3 .2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
      1.3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
      1.3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.3.3 กรรมการห้องปฏิบัติการ
      1.3.3.1 ห้องปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      1.3.3.2 ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
    1.3.4 คณะกรรมการปฏิบัติการสารสนเทศ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2
รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระสำคัญ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ขอส่งรายงานเกี่ยวกับ นางสาวชนกนันท์ วรรณศิลป์ นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งศึกษา ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาขา Hydrology – Environmental Hydrology ระดับที่ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลาศึกษาหลักสูตรปัจจุบันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4 ปี ขณะนี้เขียนงานลุล่วงไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. 2565 ทั้งนี้ หัวหน้าภาควิชาได้สอบถามไปทางอีเมล์ของ นางสาวชนกนันท์ วรรณศิลป์ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างไร 
แต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้รับการแจ้งแผนการจบการศึกษาปริญญาเอก และการขออนุญาตทำ postdoctoral research ทาง E-mail ดังนี้
      1.ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีกำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในหัวข้อ Modelling and forecasting daily streamflow with reservoir operation in the upper Chao Phraya River basin, Thailand ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Wageningen University & Research
      2.ข้าพเจ้าได้รับข้อเสนอให้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoctoral research) ภายใต้โครงการวิจัย มหภาคของประเทศเนเธอร์แลนด์ ในชื่อโครงการ SALTISolutions ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำ ทั้งในระดับปฏิบัติการและในภาวะวิกฤต และการคาดการณ์ระยะยาวที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการรักษาพื้นที่ลุ่มน้ำและปากแม่น้ำของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 9 โครงการ โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง (Wageningen University & Research, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, University of Twente และ Utrecht University) กับหน่วยงานด้านน้ำและด้านการวิจัยของรัฐและเอกชนอีกกว่า 25 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kbase.ncr-web.org/ saltisolutions/projects-overview/)   
       มติ......................................................................................................................................................
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750