Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565
วันที่ประกาศข่าว 24 มกราคม 2565
 


 
 
 
 

 
    ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” 
จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565

โดยนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ามาได้ 3 รางวัล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.นางสาวญาโณทัย แก้วทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ
           ในชื่อเรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวต่อพื้นที่สีเขียวด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา : อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก” 
           โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล มหาวิค เป็นที่ปรึกษางานวิจัย

2.นางสาวนิศานาถ ภูผารส ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ 
           ในชื่อเรื่อง “การพิจารณาพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยปัจจัยเชิงกายภาพเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร” 
           โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัย

3. นายวริทธิ์ธร ตรงต่อกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
           ในชื่อเรื่อง “DroneQue : เว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการคิวสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร” 
           โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย


           การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  มีผู้ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 360  คน จัดการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ จาก 15  สถาบันการศึกษา โดยมีผลงานที่เข้านำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 81 ผลงาน  แยกเป็นผลงานการนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 45 บทความ และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 36 บทความ 


 
     
 
 
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750